Gemeente Gemeente Zele

Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor de dagelijkse werking van de diensten bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Hij staat ook in voor het organisatiebeheersingssysteem.

Samen met het managementteam sluit hij ten minste na iedere volledige vernieuwing van de gemeenteraad een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen en het bijzonder comité voor de sociale dienst over de wijze waarop hij en de overige leden van het managementteam met het college en het bijzonder comité samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, aan de raadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst worden voorgelegd.

Hij zorgt ook, in overleg met het managementteam, voor de opmaak van onder andere het voorontwerp van het organogram, het voorontwerp van de rechtspositieregeling van het personeel en het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP