Gemeente Gemeente Zele

Zele steunt Nationaal Park Scheldevallei mits garanties voor landbouw

Gepubliceerd op  do 27 apr 2023
De bescherming van onze open ruimte en natuur is van levensbelang. Om waardevolle natuur in de regio duurzaam te beschermen, steunt Zele de kandidatuur voor de oprichting van het Nationaal Park Scheldevallei.

Zele benadrukt evenwel dat het Nationaal Park nooit het doel mag hebben om de tegenstelling tussen landbouw en natuur op te poken. Die tegenstelling is vals en werkt contraproductief. De bescherming van landbouw én natuur zijn beide essentieel voor onze toekomst. Het komt erop aan evenwichten te vinden die het voortbestaan van beide duurzaam verankert.

Zele is van oudsher een landbouwgemeente. Dat bleek uitdrukkelijk bij de opmaak van het gemeentelijke bomenplan in samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde-Durme. De inspanningen die het gemeentebestuur de voorbije jaren leverde om zoveel mogelijk bomen aan te planten en te vergroenen, gebeurde dan ook steeds met respect voor haar historische landbouwweefsel. De focus van het vergroeningsbeleid ligt op het herstel van bomenrijen en de aanplant van haagstructuren.

Alle partnergemeenten binnen het samenwerkingsverband dat het Nationaal Park zal vormgeven, eisten dat het samenspel tussen natuur en landbouw goed zou worden gevat. Dat blijkt uit de tekst van de samenwerkingsovereenkomst. Wat dat betreft is de vormgeving van het Nationaal Park een troef voor beide: het bakent duidelijk de natuur- én landbouwgebieden af.¬†

Toch ontstond er ongerustheid bij heel wat jonge actieve landbouwers in de streek. Zele koos er daarom voor om verduidelijkende vragen te stellen over de mogelijke impact van het Nationaal Park-project op de landbouw. De antwoorden die de gemeente daarop mocht ontvangen, zijn geruststellend.

Er is de garantie dat het Nationaal Park geen impact zal hebben op de exploitatie van landbouwgronden Er is absoluut geen sprake van het herbestemmen van landbouwgrond naar natuur binnen het Nationaal Park. De realisatie van natuurdoelstellingen blijft beperkt tot de gebieden die vandaag al een groene bestemming hebben. Binnen deze gebieden  kan natuurbeheer bovendien enkel met vrijwillige instemming van de betrokken eigenaar. De autonomie van gemeenten en particuliere eigenaars is gegarandeerd. Ook de exploitatie van gronden die grenzen aan delen van het Nationaal Park, wordt niet gehypothekeerd. Het Nationaal Park zal geen impact hebben op vergunningen.

Foto: Toerisme Scheldeland

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP