Gemeente Gemeente Zele

Verwaarlozing woningen en panden

Wat?

Een woning of gebouw wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstig zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont. Dit geldt in het bijzonder wanneer bij de hoofd- en/of bijgebouw(en):

  • de water- of winddichtheid is aangetast en/of
  • de stabiliteit is aangetast en/of
  • onderdelen die losgekomen zijn of dreigen los te komen en/of
  • voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

Verwaarlozing is dus een begrip dat de uiterlijke kenmerken van een gebouw of woning beoordeelt. De binnenzijde van het gebouw of de woning of de staat van het perceel errond vallen buiten beschouwing. Het gaat bij verwaarlozing ook enkel om elementen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

Worden deze gebreken vastgesteld worden dan kan de woning of het gebouw door de gemeente geïnventariseerd worden als zijnde verwaarloosd. Als houder zakelijk recht wordt je hiervan op de hoogte gesteld en kan je in beroep gaan tegen de registratie. 

Het schrappen van de woning of het gebouw kan enkel op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek. Een woning of gebouw wordt uit het verwaarlozingsregister geschrapt als alle gebreken die aanleiding gaven tot de opname hersteld of verwijderd zijn. In geval van sloop moet alle puin opgeruimd zijn.

Jaarlijkse heffing

Indien er geen einde komt aan de verwaarlozing, dient de houder zakelijk recht een jaarlijkse heffing te betalen vanaf 1 jaar na de datum van de opnameattest. De heffing bedraagt € 2.500 voor elke leegstaand(e) woning of gebouw, van welk type dan ook. Het bedrag voor de volgende jaren is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: het bedrag van de belasting van het eerste jaar vermenigvuldigd met X, waarbij X gelijk is aan het aantal periodes van 12 maanden dat de woning of het gebouw zonder onderbreking opgenomen is in het gemeentelijk register, ongeacht of er vrijstelling van belasting is verleend. X mag niet meer bedragen dan 5.

Binnen dit kader zijn er tijdelijke vrijstellingen mogelijk, die je terugvindt in het belastingsreglement. Als je gebruik wil maken van een vrijstelling van de heffing moet je hiervoor zelf schriftelijk het daarvoor bestemde aanvraagformulier indienen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP