Gemeente Gemeente Zele

Tweede verblijven

Wat?

Een tweede verblijf is elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in het bevolkingsregister, maar die in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de referentiedatum wel als verblijfplaats werd aangewend.

Heffing

De gemeente Zele hanteert een heffing op tweede verblijven gelegen in Zele. De heffing bedraagt 500 euro per jaar per tweede verblijf.

De belasting is ten laste van de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het dienstjaar eigenaar is van het tweede verblijf. De referentiedatum van de belastbaarheid is 1 januari van het dienstjaar. 

De belastingsplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem/haar ingevuld en ondertekend ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar moet worden teruggestuurd, via post of e-mail. Indien, om welke reden dan ook, de belastingsplichtige geen aangifteformulier heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat het om een nieuw tweede verblijf gaat, moet hij/zij het document afhalen of aanvragen bij het Team Omgeving - Wonen.

Bij gebrek aan een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingsplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP