Gemeente Gemeente Zele

Socio-economische vergunningen

Als je een kleinhandelszaak start met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je een socio-economische vergunning aanvragen.

Procedure

Vereenvoudigde procedure

Een bestaande voorheen reeds socio-economisch vergunde handelsvestiging kan beroepen op een vereenvoudigde procedure via een voorafgaande verklaring gericht aan de gemeentelijke instantie in de volgende gevallen:

 • Beperkte uitbreiding: max. 20% van de voorheen vergunde netto verkoopoppervlakte (max. 300 m²)
 • Beperkte verhuis: verhuis binnen dezelfde gemeente en binnen een straal van 1000 meter van de huidige locatie

Procedure handelsvestiging tussen 400 m² & 1000 m²

Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 m² en 1000 m² beslist de gemeente autonoom over de toekenning van de machtiging. De aanvraag dien je in door één van onderstaande formulieren op te sturen naar het college van burgemeester en schepenen via:

 • Formulier SE1 (individuele handelsvestiging)
 • Formulier SE2 (meerdere verkooppunten)

De totaliteit van de individuele netto verkoopoppervlakte van verschillende eenheden bepaalt de te volgen procedure. Het formulier dient samen met een socio-economische studie ingediend te worden. De socio-economische studie moet volgende elementen bevatten: 

 • Ruimtelijke ligging van de handelsvestiging
 • De belangen van de consumenten
 • De invloed van het project op de werkgelegenheid
 • De weerslag van het project op de bestaande handel

Na ontvangst van het dossier levert het gemeentebestuur een ontvangstbewijs af. Nadien heeft de gemeente 50 dagen de tijd om de beslissing aan de aanvrager en NSCED bekend te maken. De termijn start vanaf de datum op het ontvangstbewijs.

Indien het dossier onvolledig is, zal het gemeentebestuur een aangetekend schrijven aan de aanvrager sturen met het verzoek om het dossier te vervolledigen.

Procedure handelsvestiging >1000 m²

In handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² is het college van burgemeester en schepenen verplicht om het advies in te winnen van NSECD alvorens een beslissing te nemen.

De aanvraag dien je in door één van onderstaande formulieren op te sturen naar het college van burgemeester en schepenen:

 • Formulier SE1 (verkooppunt wordt beschouwd als een unieke eenheid)
 • Formulier SE2 (een handelscomplex)

De totaliteit van de individuele netto verkoopoppervlakte van verschillende eenheden bepaalt de te volgen procedure. Het formulier dient samen met een socio-economische studie ingediend te worden. De socio-economische studie moet dezelfde elementen bevatten als in de procedure voor handelsvestigingen tussen 400 m² en 1000 m². 

Na ontvangst van het dossier levert het gemeentebestuur een ontvangstbewijs af. Binnen de vijf dagen wordt een afschrift van het dossier overgemaakt aan het NSECD. Indien de totale netto verkoopoppervlakte meer dan 2000 m& bedraagt, informeert de gemeente ook de aangrenzende gemeenten. Het NSCED krijgt vervolgens 20 dagen om het dossier volledig te verklaren.

Indien het dossier onvolledig is, zal aan de aanvrager gevraagd worden om het dossier te vervolledigen en daarvan wordt de gemeente in kennis gesteld.

Bij een volledig dossier krijgt het NSECD 35 dagen de tijd, vanaf de volledig verklaring, om een advies uit te brengen over volgende criteria:

 • Ruimtelijke ligging
 • Bescherming stedelijk milieu
 • Consumentenbescherming
 • Naleving sociale en arbeidswetgeving

Het NSECD kan op verzoek de aanvrager en de gemeente van inplanting horen. Als het project groter is dan 2000 m² kunnen ook de aangrenzende gemeenten gehoord worden. Na ontvangst van het advies van het NSECD neemt de gemeente een beslissing binnen de 70 dagen na ontvangstdatum verklaring “volledig dossier”.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP