Gemeente Gemeente Zele

Ruimtelijke plannen

Een bestemmingsplan is een plan met voorschriften waaraan je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden getoetst.

Deze voorschriften gaan over onder andere de toegelaten functies, bouwhoogtes, bouwdieptes, afstanden tot perceelsgrenzen …

We onderscheiden:

  • Gewestplannen op Vlaams niveau
  • Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) op gemeentelijk niveau
  • Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau

RUP Wiek

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Wiek.

Startnota en procesnota

Het plangebied omvat de zone begrensd door Dendermondebaan, Ommegangstraat, Rotstraat en Dr. Armand Rubbensstraat.

Het betreft een binnengebied bestemd als ‘zone voor dagrecreatie’. De bebouwing aan de randen is woongebied.

Het schepencollege keurde in zitting van 7 oktober 2019, de startnota voor dit RUP goed.

Er werd een raadpleging over deze startnota georganiseerd van 8 november 2019 tot en met 6 januari 2020. Tijdens deze periode kon men opmerkingen geven.

Ook werd op 27 november 2019 een participatiemoment gehouden in de polyvalente ruimte van gemeenschapscentrum De Wiek.

Scopingnota

Het schepencollege keurde in de zitting van 9 november 2020 de scopingnota voor dit RUP goed. Deze scopingnota is een herwerkte versie van de startnota op basis van de adviezen en ingekomen opmerkingen tijdens de raadpleging. Het overzicht van die adviezen en opmerkingen en de bespreking ervan is als bijlage gevoegd bij deze nota.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP