Gemeente Gemeente Zele

Ruimtelijke plannen

Een bestemmingsplan is een plan met voorschriften waaraan je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden getoetst.

Deze voorschriften gaan over onder andere de toegelaten functies, bouwhoogtes, bouwdieptes, afstanden tot perceelsgrenzen …

We onderscheiden:

  • Gewestplannen op Vlaams niveau
  • Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) op gemeentelijk niveau
  • Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau

Op het grondgebied van de gemeente Zele zijn verschillende BPA’s en RUP’s geldig. Deze zijn terug te vinden op het Digitale Stedenbouwkundige Informatie Platform (DSI-platform) via volgende link:

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-overzicht?locatie=42028&administratieve-overheid=42028

RUP Wiek

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Wiek.

Startnota en procesnota

Het plangebied omvat de zone begrensd door Dendermondebaan, Ommegangstraat, Rotstraat en Dr. Armand Rubbensstraat.

Het betreft een binnengebied bestemd als ‘zone voor dagrecreatie’. De bebouwing aan de randen is woongebied.

Het schepencollege keurde in zitting van 7 oktober 2019, de startnota voor dit RUP goed.

Er werd een raadpleging over deze startnota georganiseerd van 8 november 2019 tot en met 6 januari 2020. Tijdens deze periode kon men opmerkingen geven.

Ook werd op 27 november 2019 een participatiemoment gehouden in de polyvalente ruimte van gemeenschapscentrum De Wiek.

Scopingnota

Het schepencollege keurde in de zitting van 9 november 2020 de scopingnota voor dit RUP goed. Deze scopingnota is een herwerkte versie van de startnota op basis van de adviezen en ingekomen opmerkingen tijdens de raadpleging. Het overzicht van die adviezen en opmerkingen en de bespreking ervan is als bijlage gevoegd bij deze nota.

Naar aanleiding van de ontvangen adviezen om ter compensatie van het parkwonen binnen het plangebied elders woongebied te schrappen, werd het plangebied uitgebreid. Hiervoor werd een tweede versie van de scopingnota opgemaakt. 

Plan Mer

Team Mer gaf aan dat er geen plan Mer dient opgemaakt te worden. 

Voorlopige vaststelling

Op 27 april 2023 werd het ontwerp RUP Wiek door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Het ontwerp kan u vinden bij onderstaande documenten. Over het ontwerp van RUP Wiek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

Van 12 mei 2023 tot en met 10 juli 2023, kunt u het ontwerp inkijken en uw opmerkingen geven.

U kan het ontwerp inkijken:

  • via onderstaande documenten - Voorlopige Vaststelling
  • in het gemeentehuis, Markt 50, 9240 Zele, tijdens de openingsuren. Gelieve hiervoor een afspraak te maken op 052/45.98.43.

U kan uw reacties bezorgen t.a.v. de gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) en dit tot uiterlijk 10 juli 2023:

  • aangetekend per post - Markt 50, 9240 Zele
  • via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs
  • via e-mail aan secretariaat@zele.be
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP