Gemeente Gemeente Zele

Ruimtelijke plannen

Een bestemmingsplan is een plan met voorschriften waaraan je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden getoetst.

Deze voorschriften gaan over onder andere de toegelaten functies, bouwhoogtes, bouwdieptes, afstanden tot perceelsgrenzen …

We onderscheiden:

  • Gewestplannen op Vlaams niveau
  • Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) op gemeentelijk niveau
  • Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau

  

RUP Wiek

Bekendmaking over de startnota en de procesnota voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Wiek.

Het plangebied omvat de zone begrensd door Dendermondebaan, Ommegangstraat, Rotstraat en Dr. Armand Rubbensstraat.

Het betreft een binnengebied bestemd als ‘zone voor dagrecreatie’. De bebouwing aan de randen is woongebied.

Het schepencollege keurde in zitting van 7 oktober 2019, de startnota voor dit RUP goed.

Er werd een raadpleging over deze startnota georganiseerd van 8 november 2019 tot en met 6 januari 2020, tijdens deze periode kon men opmerkingen geven.

Ook werd op 27 november 2019 een participatiemoment gehouden in de polyvalente ruimte van gemeenschapscentrum De Wiek.

Al de ontvangen reacties worden momenteel verwerkt en zullen opgenomen worden in een volgende nota (de scopingnota) die, na goedkeuring door het college, ook op de website zal gepubliceerd worden, samen met het verslag van het participatiemoment.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP