Gemeente Gemeente Zele

Rioolbeleid - Zoneringsplan

Je staat er misschien niet bij stil, maar het afvalwater dat je loost moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Voor die zuivering zijn er twee opties:

  • Je afvalwater wordt opgevangen in een riool en de gemeente/rioolbeheerder of het gewest staat in voor de verdere zuivering
  • Je moet zelf je afvalwater zuiveren

Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin je woont. De verschillende zones vind je terug op het zoneringsplan van je gemeente (https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan). Het plan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die een burger en de gemeente moeten treffen.

  1. Centraal gebied: er is reeds geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering.
  2. Collectief geoptimaliseerd buitengebied: er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering.
  3. Collectief te optimaliseren buitengebied: er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering.
  4. Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet individueel gezuiverd worden met een IBA.

De zoneringsplannen worden elke zes jaar volledig herzien. De huidige plannen gelden vanaf 12 maart 2016. Ze worden elk jaar geactualiseerd.

Aansluiting op openbare riolering

Als bouwheer of eigenaar van de woning of het gebouw ben je verplicht om de riolering aan te sluiten op het openbare rioleringsnet. Via de knop 'werken voor derden' (zie rechts) kan je een aansluiting aanvragen. Als het gaat om een aansluiting op een gescheiden stelsel, zal er zowel een aansluiting voor het regenwater als een voor het afvalwater voorzien worden.
Bij verbouwingen of bij wederopbouw van een woning moet de bestaande aansluiting opnieuw gebruikt worden.

Meer informatie: Team Infrastructuur & Mobiliteit

Plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

Wie een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater) moet installeren, kan voor de plaatsing een beroep doen op de gemeente. De Watergroep en Aquafin staan dan in voor de praktische uitvoering. Aanvragen moeten schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen (Markt 50) en bevat de volgende gegevens:

- adres van de betrokken woning
- adres van de aanvrager
- uittreksel kadastraal plan
- een gedetailleerd grondplan met de situering van de IBA
- een plan waaruit blijkt dat de afvoer van het regenwater en afvalwater gescheiden zijn
- een schriftelijke bevestiging dat de aanvrager de energiekosten van de IBA op zich neemt, de nodige grond ter beschikking stelt en toelaat dat er geregeld controle uitgevoerd wordt door een bevoegd persoon

Meer informatie: Team Omgeving

Keuring privé-waterafvoer

Na voltooiing van de werken ben je verplicht een keuring van de riolering op privédomein te laten uitvoeren. Met privé-waterafvoer worden alle leidingen bedoeld voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater tot aan de aansluiting op de openbare riolering. Alle informatie en een lijst van keurders vind je via de website van Vlario of op de website van De Watergroep. De Watergroep kan je stelsel van de riolering gelijktijdig keuren met je drinkwateraansluiting. Na de keuring krijg je een keuringsattest. Hiervan moet je een kopie bezorgen aan het gemeentebestuur, Team Infrastructuur & Mobiliteit.

Septische put

Een septische put is verplicht voor alle nieuwbouwwoningen en woningen die grondig worden verbouwd, ongeacht de zone waarin je woning gelegen is. Ook andere gebouwen (bv. bedrijfsgebouwen), waarin toiletten worden voorzien, moeten van een septische put voorzien zijn.

Voor de dimensionering van de septische put kan je best doorklikken naar https://www.vmm.be/water/bouwen/afvalwater/septische-put.

Je vindt meer info op https://www.vmm.be/publicaties/waterwegwijzer-bouwen-en-verbouwen.

Reglementen

- plaatsing en onderhoud IBA's

- keuring privé-waterafvoer

- lozing huishoudelijk afvalwater

- afkoppeling hemelwaterafvoer - tussenkomst

- niet-afkoppelen hemelwater

Meer info

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Datum: 05/07/2013:

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023287&datum=&geannoteerd=false&print=false

www.vlario.be

www.dewatergroep.be

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP