Gemeente Gemeente Zele

Brownfield Lange Akker

VERKOOP ONDER LASTVOORWAARDEN
VAN EEN PROJECTGEBIED AAN DE LANGE AKKER

Gemeente Zele gaat op zoek naar een ontwikkelaar voor de gronden in de Lange Akker in het kader van een brownfieldconvenant met de Vlaamse Overheid. Zele wil de site herontwikkelen tot een woonproject met veel groene ruimte en heeft een woonzone voor ogen met publieke ontmoetingsplaatsen, die ook zuurstof geven aan de omliggende straten en wijken.

CONTEXT

De gemeente beoogt binnen haar ruimtelijk beleid de herontwikkeling van de oude, verwaarloosde en leegstaande industriële site aan de Lange Akker 8-10. Het gaat om de gesaneerde site van de oude textielfabrieken Goossens, waarop zich tot voor kort naast enkele onbebouwde terreinen ook een sporthal en een verlaten supermarkt bevonden. Deze werden onlangs gesloopt.

De gemeente is sinds 2010 eigenaar van Lange Akker 10 en van de achterliggende percelen. NV Sterrebuilding is begin 2016 eigenaar geworden van Lange Akker 8.

De gemeente wenst een globale aanpak van de site, zodanig dat een ruimtelijk coherent en evenwichtig project tot stand kan komen. Tussen de gemeente en NV Sterrebuilding zijn daaromtrent besprekingen gevoerd en werd een overeenkomst afgesloten. In die overeenkomst is de gemeente door de NV Sterrebuilding gemandateerd om een koper te zoeken, waarbij de NV Sterrebuilding zich er toe verbindt om Lange Akker 8 te verkopen aan de gekozen kandidaat, onder voorbehoud van een mogelijk hoger bod met betrekking tot de volledige site.

RUIMTELIJKE VOORWAARDEN

Omtrent de toekomstvisie voor de site werd ontwerpend onderzoek uitgevoerd. Door de gemeente werd een samenwerking opgestart met het Team Vlaamse Bouwmeester, hetgeen heeft geleid tot een masterplan opgesteld door architectenburo Veld, uitgaande van een verweefbaar project met een woonontwikkeling, robuust publiek groen en de aanleg van trage verbindingswegen.

De gemeente wenst de ruimtelijke kwaliteiten van het masterplan te bewaken in een door haar geïnitieerd verkavelingsinitiatief. Het ontwerp voorziet in een 60-tal woonentiteiten met ondergrondse parkeergarage, een buurthal en een publiek toegankelijke parkzone met een doorsteek voor trage weggebruikers tussen de Lange Akker en de Drieputtenstraat.

PROCEDURE / TIMING

De verkoop onder voorwaarden wordt georganiseerd in 2 fases.

Er zullen maximaal 3 kandidaten geselecteerd worden in fase 1 waarbij NV Sterrebuilding mogelijks één van de drie kandidaten is.

De beoordeling en selectie van fase 1 en de beoordeling en toewijzing van fase 2 worden voorbereid door een adviescomité.

Kandidaten kunnen slechts worden toegelaten aan de procedure mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals de verplichte teamsamenstelling bestaande uit ontwikkelaar en architect.

De indiening van het selectiedossier gebeurt uiterlijk op 11 maart 2024.

Projectnaam Brownfield Lange Akker
Projectbeschrijving

De sporthal VHVD en enkele aanpalende gronden in de Lange Akker zijn eigendom van de gemeente. Momenteel zijn het verwaarloosde, onderbenutte gronden, oftewel een brownfield. Na de realisatie van een nieuwe sporthal achter De Wiek worden de oude gebouwen afgebroken en komt er ruimte vrij voor wonen, groen en andere functies. Er wordt een doorgang voorzien voor wandelaars vanuit de Drieputtenstraat naar de Lange Akker en verder naar de Koevliet.

Beleidscategorie Ruimte, wonen, klimaat, groen, fiets
Realisatietermijn - Verkoopsleidraad: ter goedkeuring Gemeenteraad jan/feb 2023
- Verkoopsprocedure: maart - juli 2023
- Goedkeuring verkoop gronden door gemeenteraad i.f.v. woonproject september 2023
- Start realisatie woonproject zomer 2024
Realisatiefase - Afbraak en goedkeuring verkaveling afgerond
- Verkaveling goedgekeurd november 2022
Budget Zele

Sloopwerken bestaande gebouwen en verharding werd op 28/02/2022 gegund aan de firma Cosmo tegen het bedrag van € 723.257,88 euro incl. BTW of € 616.141,44 euro excl. BTW, als volgt verdeeld:

- € 534.700,174 euro excl. BTW of € 588.170,19 euro incl. BTW ten laste van de gemeente
- € 66.339,41 euro excl. BTW ten laste van Sterrebuilding nv

Budget Oost-Vlaanderen /
Budget Vlaanderen € 523.423,37 (Ministrieel besluit 11/02/2022)
Participatie

Er werd een participatievergadering georganiseerd naar alle Zelenaars, maar ook een apart participatietraject doorlopen met de betrokken partners uit de buurt.

Partners Sterrebuilding NV
Documentatie
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP