Gemeente Gemeente Zele

Schoolomgevingen worden een pak veiliger

Zele heeft de ambitie om alle schoolomgevingen veiliger te maken. De omgevingen van De Vlinderboom in Huivelde, de Vlinderboom in Durmen en de kleuterschool BVA-wijk krijgen in 2021 al een facelift. Ook de omgeving van de Heikantse school wordt aangepakt. We leggen de plannen graag aan jou voor.

Bij het herinrichten van de schoolomgevingen gaan we uit van twee belangrijke principes : een maximale veiligheid garanderen voor fietsers en voetgangers en het zo veel mogelijk weren van wagens bij het begin en het einde van de schooldag.

HUIVELDE

In Huivelde werd ter hoogte van de asverschuiving het fietspad verlengd voor wie komt uit Hansevelde. Een twee meter breed fietspad leidt zo tot aan de schoolpoort, afgeschermd van het andere verkeer. Enkele aanpassingen aan de parking zorgen ervoor dat de ingang van de school gevrijwaard blijft van voertuigen.

Het smalle deel van Huivelde tussen de Bakkerstraat en de Neereindestraat wordt een fietsstraat. Dit betekent dat de snelheid er beperkt wordt tot 30km/u en dat fietsers er niet mogen worden ingehaald door auto’s en vrachtwagens. Fietsers krijgen er dus maximaal voorrang.

Daarnaast zullen in de nabije toekomst ook fietssuggestiestroken voorzien worden tussen de Bakkerstraat en de Hermietstraat.


Timing:
 
De werken ter hoogte van de school startten op donderdag 1 juli en werden afgerond op vrijdag 16 juli 2021.

Na de zomer zullen ook de schoolstraat en fietssuggestiestroken uitgevoerd worden.


Hinder:
Tijdens de werken blijft de rijweg open voor doorgaand verkeer.


Info:
Vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via:

  • infrastructuur@zele.be
  • 052 45 98 40 (elke werkdag tussen 9 en 12 uur en op maandag ook tussen 14 uur en 18 uur)

Ontwerpplan

DURMEN

Durmen krijgt op het kruispunt met de Schoolstraat een volledig nieuw verkeersplateau, rond de kapel wordt het voetpad comfortabel verbreed. Het dubbelzijdige fietspad wordt verlengd tot voorbij het kruispunt met de Schoolstraat om fietsers zo lang mogelijk gescheiden te houden van het autoverkeer. Vanuit de richting Sint-Anna wordt een aanlooptracé naar het kruispunt aangelegd met fietssuggestiestroken. Ook de oversteekplaats voor fietsers wordt aangepast. Een paaltje zal de fietsers rugdekking bieden eens ze op de rijbaan komen. De Schoolstraat wordt een ‘echte schoolstraat’ tussen Durmen en de André Bogaertstraat. Een halfuur voor en na school wordt dit deel afgesloten voor autoverkeer. Alleen hulp- en nutsdiensten mogen de straat dan nog in. Bewoners kunnen op elk moment de straat verlaten. De concrete invulling hiervan wordt nog verder met de school afgestemd. Alleen hulp- en nutsdiensten mogen de straat dan nog in. Bewoners kunnen op elk moment de straat verlaten.

Met dit project beogen we de maximale veiligheid van de schoolomgeving voor onze kinderen op het moment dat ze zich van en naar de school begeven. Dat doel is haalbaar wanneer mensen zoveel mogelijk voor de fiets kiezen voor woon-schoolverkeer. Daarvoor is het engagement nodig van de school, de (groot)ouders en de omwonenden.

In het (digitaal) buurtoverleg van 27 maart en 12 juli werden de plannen besproken en toegelicht. We noteerden de bekommernissen van de bewoners van de Schoolstraat omtrent de bereikbaarheid van hun woning op de momenten dat de schoolstraat in werking is. We delen ook de bezorgdheid over een mogelijke verplaatsing van de parkeerproblematiek naar andere plaatsen in Durmen.

Het zal ongetwijfeld even tijd vragen voor deze nieuwe situatie ingeburgerd is. Dat is eigen aan de beginfase van elke verandering. We hopen daarvoor op jouw begrip te kunnen rekenen. Samen met de school doen we er de komende maanden alles aan om dit project zo snel mogelijk optimaal te laten werken.


Timing:
 
De werken starten op maandag 9 augustus en zullen afgerond worden op vrijdag 27 augustus 2021.

Slecht weer en onvoorziene omstandigheden hebben we evenwel niet in de hand en kunnen eventueel invloed op de planning hebben.


Hinder:
Werken in de straat brengen steeds een zekere mate van hinder met zich mee. Samen met de aannemer doen we er alles aan om deze hinder zo klein mogelijk te maken. We zijn er bovendien van overtuigd dat we na de werken een veiligere en meer aantrekkelijke schoolomgeving krijgen voor fietsers en voetgangers.

Tijdens de werken wordt het kruispunt Durmen-Schoolstraat afgesloten voor alle verkeer (uitgezonderd voetgangers). Het verkeer dient de omleiding te volgen.


Info:
Vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via:

  • infrastructuur@zele.be
  • 052 45 98 40 (elke werkdag tussen 9 en 12 uur en op maandag ook tussen 14 uur en 18 uur)

Ontwerpplan Durmen

BVA-KLEUTERSCHOOL

De BVA-Kleuterschool wordt eveneens een ‘schoolstraat’ tussen de Van Hesedreef en het kruispunt met de mini-rotonde. Ter hoogte van de schoolingang komt er een uitstulping van de voetpadzone voor het schoolverkeer (trappers en stappers) én een korter zebrapad.

Ontwerpplan B.V.A. Wijk


Bij de Vlaamse overheid werd een subsidiedossier ingediend. Dat werd onlangs goedgekeurd. Zele ontvangt maar liefst 43.345,50 euro om alvast deze 3 schoolomgevingen te beveiligen.

Buiten deze subsidiedossiers van de Vlaamse Regering wordt dit jaar ook gestart met infrastructuurwerken in de Bosstraat en Wezepoelstraat. In deze werken zit een grondige facelift van de omgeving van de Heikantse school vervat. Intussen worden ook de dossiers voor de andere schoolomgevingen volop voorbereid. Wordt vervolgd, dus!

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP