Gemeente Gemeente Zele

Volmachten

Een volmacht aanvragen kan via het digitaal loket. Klik hier.

Kan je niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, dan heb je twee opties:

  • Ofwel geef je een volmacht;
  • Ofwel kan je jouw onthoudingsredenen samen met eventueel je oproepingsbrief doorsturen naar de vrederechter van jouw kanton die zal oordelen of je redenen al dan niet verantwoord zijn. (Opsturen naar Gemeentehuis, team Verkiezingen, Markt 50, 9240 Zele of posten in de brievenbus aan het gemeentehuis vooraan)

In welke gevallen?

1. Je bent wegens medische redenen niet in staat om je naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden, een arts vermeldt dit op de volmacht;

2. Je bent om beroepsredenen, al dan niet samen met jouw gezin, in het buitenland. Of je bent weliswaar in België op de dag van de stemming maar je moet de hele tijd werken tussen 8 en 16 uur. De werkgever attesteert dit op de volmacht.

3. Je oefent een activiteit uit als zelfstandige en kan je wegens die activiteit niet in het stembureau melden, de burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde vermeldt dit op de volmacht op voorwaarde dat je jouw ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op erewoord indient dat je niet naar het stembureau kan komen omwille van jouw activiteit als zelfstandige. Je kan dit doen uiterlijk vóór vrijdag 7 juni 2024 vóór 12 uur op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

4. Je verkeert op de dag van de stemming, ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving, de directie van de penitentiaire instelling waar  je verblijft, vermeldt dit op de volmacht.

5. Je kan niet naar het stembureau gaan omdat je deelneemt aan een godsdienstige activiteit. De organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen attesteert dit op de volmacht.

6. Je bent student en kan niet komen stemmen om studieredenen, de directie van de onderwijsinstelling attesteert dit op de volmacht.

7. Je bent om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming afwezig wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en je bevindt jou bijgevolg in de onmogelijkheid om zich in het stembureau te melden, de burgemeester of zijn afgevaardigde vermeldt dit op de volmacht op voorwaarde dat je de nodige bewijsstukken voorlegt of op basis van een verklaring op erewoord als je een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen. Je kan dit doen uiterlijk vóór vrijdag 7 juni 2024 vóór 12 uur op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachtkrijger ondertekend, samen met de stempel van de juiste persoon uit categorie 1-7 hierboven.

Je moet er zelf voor zorgen dat degene die voor jou zal stemmen jouw volmachtformulier krijgt.

Aan wie kan je een volmacht geven?

Je kan enkel een volmacht geven aan een andere kiezer. Met een andere kiezer wordt bedoeld een kiezer die op dezelfde kandidaten kan stemmen als een kiezer die de volmacht geeft. Dus een kiezer binnen een zelfde kieskring (hier doorlinken).

Een EU-burger of minderjarige kiezer kan niet op kandidaten voor de federale of Vlaamse verkiezingen stemmen. Bijgevolg kan een EU-burger of minderjarige kiezer geen volmacht uitoefenen voor een meerderjarige Belg. Een meerderjarige Belg kan wel een volmacht uitoefenen voor een EU-burger, aangezien hij/zij ook deelneemt aan de verkiezing voor het Europees Parlement.

Wat moet de volmachtkrijger doen?

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.
Om voor jou te kunnen stemmen, moet hij/zij verder volgende documenten kunnen voorleggen:

  • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
  • zijn eigen identiteitskaart;
  • zijn eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij reeds heeft gestemd (=de stempel aangebracht in zijn eigen stembureau);

Het kan nuttig zijn voor de volmachtkrijger ook over de oproepingsbrief van de volmachtgever te beschikken, om zo te weten naar welk stembureau hij/zij moet gaan.

De formulieren

Als volmachtgever moet je altijd het volmachtformulier invullen. Dit kan je hieronder downloaden of kan je gratis verkrijgen op het gemeentehuis van Zele. 

De redenen voor de volmacht moeten op het volmachtformulier worden geattesteerd, met de juiste handtekening dus.

Wat moet je doen?

1. Je bent ziek of wegens een handicap niet in staat om naar het stembureau te gaan en wil geen volmacht geven: oproepingsbrief + attest van de arts afgeven in of opsturen naar het Gemeentehuis, t.a.v. team Verkiezingen, Markt 50, 9240 Zele.

2. Je bent ziek of wegens een handicap niet in staat om naar het stembureau te gaan en wil volmacht geven: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en de arts bezorgen aan je volmachtkrijger.

3. Je bent om beroepsredenen in het buitenland (ook voor de leden van het gezin die mee zijn) of in het binnenland en wil geen volmacht geven: oproepingsbrief + attest van je werkgever afgeven in of opsturen naar het Gemeentehuis, t.a.v. team Verkiezingen Markt 50, 9240 Zele.

4. Je bent om beroepsredenen in het buitenland (ook voor de leden van het gezin die mee zijn) of in het binnenland en wil volmacht geven: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en jouw werkgever bezorgen aan je volmachtkrijger.

5. Je oefent een activiteit als zelfstandige uit en kan je wegens die activiteit niet in het stembureau melden en wil geen volmacht geven: oproepingsbrief + verontschuldigingsbrief (Modelbrief 1) met jouw ondernemingsnummer en een verklaring op erewoord dat je wegens jouw activiteit als zelfstandige niet naar het stembureau kan komen, afgeven in of opsturen naar het Gemeentehuis, t.a.v. team Verkiezingen, Markt 50, 9240 Zele.

6. Je oefent een activiteit als zelfstandige uit en kan je wegens die activiteit niet in het stembureau melden en wil volmacht geven: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en gemachtigde van de burgemeester bezorgen aan je volmachtkrijger.
Boek hiervoor een afspraak uiterlijk vóór vrijdag 7 juni 2024 vóór 12 uur. Op voorlegging van jouw ondernemingsnummer en een verklaring op erewoord dat je wegens jouw activiteit als zelfstandige niet naar het stembureau kan komen, zal de gemachtigde de volmacht ondertekenen.

7. Je bent van je vrijheid beroofd en wil geen volmacht geven: oproepingsbrief + een attest van de directie van de instelling opsturen naar het Gemeentehuis, t.a.v. team Verkiezingen, Markt 50, 9240 Zele.

8. Je bent van jouw vrijheid beroofd en wil volmacht geven: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en directie van de instelling bezorgen aan je volmachtkrijger.

9. Je kan door jouw geloofsovertuiging onmogelijk naar het stembureau komen en wil geen volmacht geven: oproepingsbrief + een attest afgeleverd door de religieuze overheid afgeven in of opsturen naar het Gemeentehuis t.a.v. team Verkiezingen, Markt 50, 9240 Zele.

10. Je kan door jouw geloofsovertuiging onmogelijk naar het stembureau komen en wil volmacht geven: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en de organisator van de religieuze activiteit bezorgen aan je volmachtkrijger.

11. Je kan niet komen om studieredenen en wil geen volmacht geven: oproepingsbrief + een attest afgeleverd door de schooldirectie afgeven in of opsturen naar het Gemeentehuis, t.a.v. team Verkiezingen, Markt 50, 9240 Zele.

12. Je kan niet komen om studieredenen en wil volmacht geven: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en directie van de onderwijsinstelling bezorgen aan je volmachtkrijger.

13. Je verblijft om andere dan hierboven vermelde redenen tijdelijk in het buitenland en wil geen volmacht geven; je hebt eventueel bewijsstukken of je verklaart op eer dat je geen bewijsstukken kan voorleggen: oproepingsbrief + verontschuldigingsbrief (Modelbrief 2) eventueel vergezeld van bewijsstukken (vb. factuur hotel, reservering bij een reisbureau, vliegtuigticket, huurovereenkomst v/e goed in het buitenland, een schriftelijke verklaring v/d familie in het buitenland, enz...) afgeven in of opsturen naar het Gemeentehuis t.a.v. team Verkiezingen, Markt 50, 9240 Zele.

14. Je verblijft om andere dan hierboven vermelde redenen tijdelijk in het buitenland en wil volmacht geven; je hebt eventueel bewijsstukken of je verklaart op eer dat je geen bewijsstukken kan voorleggen: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en gemachtigde van de burgemeester bezorgen aan je volmachtkrijger.

Boek hiervoor jouw afspraak uiterlijk vóór vrijdag 7 juni 2024 vóór 12 uur. Op voorlegging van jouw bewijsstukken (vb. factuur hotel, reservering bij een reisbureau, vliegtuigticket, huurovereenkomst v/e goed in het buitenland, een schriftelijke verklaring v/d familie in het buitenland, enz...) of een verklaring op erewoord dat je geen bewijsstukken kan voorleggen, zal de gemachtigde de volmacht ondertekenen.

LET OP: als je geen volmacht geeft en je kan niet stemmen, wacht dan tot het versturen van de nodige documenten tot je je oproepingsbrief hebt gekregen, zodat je alles samen kan opsturen. Dat spaart zowel jou als ons onnodig werk.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP