Gemeente Gemeente Zele

Opname woonzorgcentrum aanvragen

Contacteer de maatschappelijk werker ouderenzorg als je wil opgenomen worden in het woonzorgcentrum. Deze is elke dag bereikbaar, maar je maakt best op voorhand een afspraak via het nummer 052 45 68 58 of via woonzorgcentrum@zele.be.
De maatschappelijk werker onderzoekt je vraag tot opname. Hiervoor moet je enkele persoonlijke gegevens doorgeven. Er wordt ook nagegaan of een opname in een woonzorgcentrum de enige en de meest aangewezen oplossing is. Op basis van dit onderzoek wordt een beslissing genomen.

Om de eerste afspraak vlot te laten verlopen, breng je volgende documenten mee:
  • identiteitskaart
  • kleefvignet  van de mutualiteit
  • gegevens van de huisarts, familielid, vertrouwenspersoon …
  • informatie betreffende de gezondheidstoestand: evaluatieschaal, voorschriften inzake dieet, medicatie …
  • financiële gegevens (inkomensgegevens)
 
Opnamevoorwaarden
 
Zwaar zorgbehoevenden (forfait B, C en Cd ) worden bij voorrang opgenomen.
 
Bij  weigering van de aangeboden kamer, wordt de kandidaat verwijderd van de wachtlijst.
De senior kan zich opnieuw inschrijven na drie maanden.
 
 
Dringende opname
 
Hiervoor geldt een procedure van dringende hulpverlening. Een dringende opname kan gepland worden wanneer er een kamer is vrijgekomen voor een kandidaat bewoner die voor opname in aanmerking komt (cfr. zorgprofiel) en wiens opnamedossier nog door het Comité voor Sociale Zaken werd behandeld. De voorzitter beslist tot dringende opname.
Het opnamedossier wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan het Comité voor Sociale Zaken die de tevens de opnamevoorwaarden zal bepalen.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP