Gemeente Gemeente Zele

Ontgravingen

Toelating

Ontgravingen zijn enkel mogelijk:

  • op bevel van de gerechtelijke overheid;
  • bij terugneming van het geconcedeerd perceel of de nis wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden;
  • bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats;
  • op verzoek van belanghebbenden mits voorafgaande machtiging van de burgemeester. Het verlenen van toestemming tot opgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen.

De burgemeester kan echter, om gezondheidsredenen, op eender welk ogenblik iedere opgraving verbieden.

Tijdstip

  • Dag en uur van de ontgraving worden door de burgemeester bepaald.
  • De begraafplaats zal op dat tijdstip voor het publiek gesloten worden.
  • Bij de ontgraving zullen enkel de door de burgemeester gerechtigde personen toegelaten worden.

Bevoegdheden

De ontgraving wordt zonder onderbreking uitgevoerd door de grafmaker onder toezicht van de korpschef van de politiezone Zele-Berlare of zijn afgevaardigde die van deze verrichting proces-verbaal opmaakt.

Herbegraven

In het geval van herbegraven moet vooraf een toelating tot herbegraven worden verkregen op een gemeentelijke begraafplaats of een begraafplaats buiten de gemeente. Het stoffelijk overschot wordt onmiddellijk naar de nieuwe bestemming vervoerd en begraven, mits inachtneming van alle voorschriften ter zake.

In het geval van crematie wordt de as behandeld overeenkomstig artikel 19 en 24 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, d.d. 16.01.2004.

Kostprijs ontgraving

  • voor een kist: 800 euro
  • voor een nis: 200 euro
  • voor een urne in het urneveld: 250 euro
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP