Gemeente Gemeente Zele

Openbaar onderzoek: Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: voorlopig onteigeningsbesluit

Gepubliceerd op  vr 29 jul 2022
Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande hogervermeld onderwerp, ligt ter inzage op het gemeentehuis, Team Infrastructuur & Mobiliteit.

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTEIGENING

 

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat – Wezepoelstraat: voorlopig onteigeningsbesluit

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande hogervermeld onderwerp, ligt ter inzage op het gemeentehuis, Team Infrastructuur & Mobiliteit, tijdens het openbaar onderzoek, dat georganiseerd wordt van:

Datum van opening van het onderzoek 9 augustus 2022   Datum van sluiting van het onderzoek

8 september 2022

  Datum van aanplakking der bekendmaking

8 augustus 2022

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zele brengt, in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 7 juli 2022 ter kennis dat het onteigeningsplan voor het dossier ‘wegen- en rioleringswerken Bosstraat – Wezepoelstraat’ gewijzigd en opnieuw voorlopig is vastgesteld zoals bepaald in het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut.

Het betreft volgende delen van percelen te Zele:

  • inname 39 – 3de afdeling, deel van sectie D nr 1011/f – woning Wezepoelstraat 71
  • inname 40 – 3de afdeling, deel van sectie D nr 1010/b – tuin Wezepoelstraat
  • inname 41 – 3de afdeling, deel van sectie D nr 1009/c – woning Wezepoelstraat 69

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 9 augustus 2022 tot en met 8 september 2022.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage, na voorafgaandelijke afspraak en tijdens de kantooruren, in het Gemeentehuis, Markt 50, 9240 Zele, bij het Team Infrastructuur & Mobiliteit.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 8 september 2022 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zele, Markt 50, 9240 Zele, of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Gemeentehuis, Team Infrastructuur & Mobiliteit, Markt 50, 9240 Zele, tijdens de kantooruren.

Overeenkomstig artikel 18,2de lid onteigeningsdecreet moet de eigenaar van een te onteigenen onroerend goed de houders van een persoonlijk of zakelijk recht op de te onteigenen percelen of onroerende goederen inlichten over het openbaar onderzoek van zodra hij hiervan op de hoogte werd gebracht.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP