Gemeente Gemeente Zele

Onderzoeksresultaten

De voorbije jaren bogen 3 onafhankelijke onderzoeksbureaus zich over de ruimtelijke toekomst van Zele. Mobiliteit wordt in elk van die onderzoeken benoemd als een bepalende factor voor de leefbaarheid van onze gemeente. De bevindingen van de betrokken deskundigen lopen steeds opvallend parallel.

Blauwdruk - De Groene Stroom (2017-2018)

Tijdens de legislatuur 2013-2018, ging adviesbureau Blauwdruk als eerste de uitdaging aan om na te denken over de toekomst van Zele. Ruimtegebruik, mobiliteit, klimaatrobuustheid … Het kwam allemaal aan bod. Dat resulteerde in een lijvig document. Uiteindelijk keurde de gemeenteraad op 24/05/2018 een krachtlijnennota goed met steun van alle partijen (slechts 2 raadsleden van de 27 stemden tegen). In die nota staan de principes opgelijst die de basis leggen voor de toekomst van Zele.
De bevindingen over mobiliteit vind je terug vanaf pagina 56.

Meer info over Blauwdruk: www.blauwdrukstedenbouw.be.

De Vlaamse Bouwmeester - De Bouwmeesterscan (2020-2021)

Het gemeentebestuur gaf het team van de Vlaamse Bouwmeester de opdracht om Zele te scannen en aanbevelingen te formuleren om onze gemeente te laten evolueren naar een duurzame leefomgeving. Het aangeleverde eindrapport omvat een analyse over de waterhuishouding, vergroening, ontharding, woonbeleid en … mobiliteit. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis.

De Vlaamse Bouwmeester oordeelt dat ons verkeerssysteem vooral focust op doorrijdbaarheid, en niet op bereikbaarheid. Om tot een leefbare en veilige kern te komen dringt het team van de Vlaamse Bouwmeester aan op een modal shift van autogebruik naar fietsen of wandelen.

Meer info over De Vlaamse Bouwmeester vind je op www.vlaamsbouwmeester.be/

Vectris - Het mobiliteitsplan (2020-2021)

Op 6 januari 2020 kreeg Vectris de opdracht om een nieuw verkeerssysteem voor Zele uit te tekenen. Vooraf legde de gemeenteraad unaniem de krijtlijnen voor deze studie-opdracht vast. De gemeenteraad vroeg Vectris op basis daarvan 3 concrete producten op te leveren:

• Een verkeerscirculatieplan voor de ganse gemeente
Het verkeerscirculatieplan hanteert het STOP-principe als dwingend houvast. Stappers en
Trappers krijgen prioriteit, gevolgd door het Openbaar vervoer en de Personenwagen. Dit betekent dat de nadruk prioritair ligt op veilig wandelen en fietsen, het bannen van zwaar vervoer en doorgaand verkeer uit het centrum en het remmen van snelheid in onze straten en wijken. Onze gemeentekern wordt autoluw, maar blijft ook met de auto bereikbaar voor wie minder mobiel is of boodschappen wil doen.
Het bannen van doorgaand verkeer omvat ook het ontmoedigen van de eigen inwoners om voor verplaatsingen van de ene kant van de gemeente naar de andere kant, of voor een rit naar een naburige gemeente via het centrum.
We kiezen onverkort voor superveilige schoolomgevingen. We zoeken oplossingen om
schoolomgevingen maximaal autovrij te maken, minstens bij het begin en het einde van de
schooltijd. Daarvoor leveren we maatwerk in nauw overleg met elke Zeelse school en buurt.
Bij het uittekenen van het verkeerscirculatieplan dient ook rekening gehouden te worden met het organiseren van een mobipunt in de stationsomgeving.

• Een parkeerplan
Om de verkeersleefbaarheid van onze centrumstraten te verhogen, ontwikkelen we in het kader van het circulatieplan ook een parkeerplan. Daarbij gaan we op korte termijn op zoek naar locaties voor buurtparkings en (al dan niet ondergrondse) randparkings. Combinaties met betalend parkeren, bewonerskaarten en kortparkeren worden onderzocht op hun werkbaarheid.

• Een fietsplan
We gaan de uitdaging aan om snelle, comfortabele en veilige fietsverbindingen tussen het
centrum en de Zeelse wijken te realiseren, en verhogen de fietsbereikbaarheid van onze
voorzieningen. Onze kruispunten maken we maximaal conflictvrij.
Evolueren naar een heuse fietsgemeente vraagt – naast werken aan degelijke fietsinfrastructuur – ook investeringen in kwalitatieve fietsstallingen en sensibilisering om van kindsbeen af de fiets als eerste vervoersmiddel binnen de gemeente te kiezen. Voor verplaatsingen van minder dan 3km moet de fiets de norm worden. We hebben ook aandacht voor de verantwoordelijkheid van de fietser zelf op het vlak van verkeersgedrag, dragen van hesjes, fietsverlichting …
Het onderzoekstraject werd enigszins vertraagd door de coronapandemie, maar het voorbereidende werk werd in het voorjaar van 2021 afgerond. Dat werd aan een Zeelse toets onderworpen door een 60-tal kritische Zelenaars in het speciaal daartoe opgerichte Verkeersplatform. Het voorkeurscenario dat daarvan het resultaat is en verder aan een participatie- en adviestraject wordt onderworpen, wordt verder op deze webpagina’s voorgesteld.

Het onderzoekstraject werd enigszins vertraagd door de coronapandemie, maar het voorbereidende werk werd in het voorjaar van 2021 afgerond. Dat werd aan een Zeelse toets onderworpen door een 60-tal kritische Zelenaars in het speciaal daartoe opgerichte Verkeersplatform. Het voorkeurscenario dat daarvan het resultaat is en verder aan een participatie- en adviestraject wordt onderworpen, wordt verder op deze webpagina’s voorgesteld.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP