Gemeente Gemeente Zele

Onderzoeksresultaten

De voorbije jaren bogen 3 onafhankelijke onderzoeksbureaus zich over de ruimtelijke toekomst van Zele. Mobiliteit wordt in elk van die onderzoeken benoemd als een bepalende factor voor de leefbaarheid van onze gemeente. De bevindingen van de betrokken deskundigen lopen steeds opvallend parallel.

Blauwdruk - De Groene Stroom (2017-2018)

Tijdens de legislatuur 2013-2018 ging adviesbureau Blauwdruk als eerste de uitdaging aan om na te denken over de toekomst van Zele. Ruimtegebruik, mobiliteit, klimaatrobuustheid … Het kwam allemaal aan bod. Dat resulteerde in een lijvig document. Uiteindelijk keurde de gemeenteraad op 24/05/2018 een krachtlijnennota goed met steun van alle partijen (slechts 2 raadsleden van de 27 stemden tegen). In die nota staan de principes opgelijst die de basis leggen voor de toekomst van Zele.

Meer info over Blauwdruk: www.blauwdrukstedenbouw.be.

De Vlaamse Bouwmeester - De Bouwmeesterscan (2020-2021)

Het huidige gemeentebestuur gaf het team van de Vlaamse Bouwmeester de opdracht om Zele te scannen en aanbevelingen te formuleren om onze gemeente te laten evolueren naar een duurzame leefomgeving. Het aangeleverde rapport omvat een analyse over de waterhuishouding, vergroening, ontharding, woonbeleid en … mobiliteit. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis.

De Vlaamse Bouwmeester oordeelt dat ons verkeerssysteem vooral focust op doorrijdbaarheid, en niet op bereikbaarheid. Om tot een leefbare en veilige kern te komen dringt hij aan op een modal shift van autogebruik naar fietsen of wandelen.

De bouwmeesterscan moet nog gevalideerd worden door het gemeentebestuur en wordt daarna toegevoegd aan deze pagina.

Meer info over De Vlaamse Bouwmeester: www.vlaamsbouwmeester.be/.

Vectris - Het mobiliteitsplan (2020-2021)

Op 6 januari 2020 kreeg Vectris de opdracht om een nieuw verkeerssysteem voor Zele uit te tekenen. Vooraf legde de gemeenteraad unaniem de krijtlijnen voor deze studie-opdracht vast.

Het onderzoekstraject werd enigszins vertraagd door de coronapandemie, maar het voorbereidende werk werd in het voorjaar van 2021 afgerond. Dat werd aan een Zeelse toets onderworpen door een 60-tal kritische Zelenaars in het speciaal daartoe opgerichte Verkeersplatform. Het voorkeurscenario dat daarvan het resultaat is en verder aan een participatie- en adviestraject wordt onderworpen, wordt verder op deze webpagina’s voorgesteld.

Meer info over Vectris: www.vectris.be.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP