Gemeente Gemeente Zele

Missie en visie

Missie

Rotz is een dynamisch samenwerkingsverband tussen alle Zeelse organisaties waarin het welzijn van het kind centraal staat. Toekomstige ouders, ouders, kinderen en jongvolwassene vormen de spil van deze samenwerking. Voor hen bouwen we een toegankelijk, herkenbaar, ondersteunend en participatief netwerk met het nodige respect voor eigenheid en behoeften, afgestemd op hun talenten en waarden.

Visie

“It takes a village to raise a child.”

We werken aan het uitbouwen van een veilige omgeving waarin we rekening houden met de noden en talenten van het kind, de ouders en de maatschappij. Een kind opvoeden is een taak die verder reikt dan de ouders en het gezin. Het is een continue wisselwerking tussen verschillende factoren: het kind, de opvoeders en de omgeving. Binnen Rotz wordt een netwerk opgebouwd waar (toekomstige) ouders terecht kunnen met al hun vragen, zorgen én geluk.

Het aanbod binnen Rotz is er voor alle (toekomstige) ouders en kinderen over culturele en socio-economische grenzen heen. Dit aanbod wordt bepaald door de 3 pijlers van het Huis van het Kind:

1. preventieve gezondheidszorg

2. opvoedingsondersteuning

3. ontmoeting en sociale cohesie bevorderen.

Het aanbod wordt opgemaakt volgens de noden van de partners en de doelgroep. Het bestaande aanbod vullen we aan met acties die zijn opgenomen in het beleid van de dienst samenleving en de lokale kinderarmoedebestrijding. Het is noodzakelijk om het aanbod voldoende af te stemmen zodat alle doelgroepen en leeftijdscategorieën hun gading kunnen vinden.

Partners

Het Rotz-netwerk wordt opgebouwd met alle Zeelse organisaties waarin het welzijn van kinderen een centrale rol speelt. Door een geëngageerde samenwerking en een gedeelde expertise willen we tot een sterker geheel komen. Een goede communicatie en samenwerking tussen de netwerkpartners is hierbij van essentieel belang.

Rotz wil dit alles realiseren door een klemtoon te leggen op de nabijheid van de dienstverleners, toegankelijkheid van de dienstverlening en het bieden van informatie en respectvolle ondersteuning.

Het kind

Elk kind is uniek. Ieder vraagt een aanpak op maat en verdient respect om wie het nu is, een mens met eigen beleving en eigen stem.

De ouder

Er zijn verschillende ideeën over opvoeding. Ouders kennen hun kind en hun situatie het beste.

Er wordt uitgegaan van de goede intenties en de verantwoordelijkheid van de ouders. Vaak voelt het ouderschap als een streven naar perfectie, maar dat is zelden haalbaar. Rotz gaat uit van de eigen kracht van ouders.

Opvoeding beperkt zich niet uitsluitend tot het kerngezin. Familie en de omgeving vervullen hier ook een belangrijke rol. Veel ouders doen beroep op hun informeel netwerk voor vragen en zorgen. Binnen Rotz wordt er gewerkt aan uitbreiding en versterking van dit informele netwerk door ouders samen te brengen. Dit gebeurt door succeservaringen, onzekerheden te delen en hindernissen te (h)erkennen bij andere ouders dit boven alle socio-economische en etnisch-culturele grenzen heen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP