Gemeente Gemeente Zele

Melding noodzaak circulatieplan in bestuursakkoord

In het bestuursakkoord van de bestuursmeerderheid (zie onderaan) wordt expliciet melding gemaakt van de noodzaak aan een nieuw circulatie- en parkeerplan.

Circulatie- & parkeerplan

De veiligheid van fietsers en wandelaars volgens het STOP-principe staat centraal, net als het bannen van zwaar en doorgaand verkeer, het remmen van snelheid en het creëren van superveilige schoolomgevingen.

De Zeelse kern is sterk verstedelijkt. De vele auto’s verhinderen een vlotte doorstroming en leiden op sommige momenten van de dag zelfs tot een heus verkeersinfarct. De impact daarvan op de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit is niet langer aanvaardbaar.

Concreet

We maken werk van een circulatieplan voor de ganse gemeente. Daarin hanteren we het STOP-principe als dwingend houvast. Stappers en Trappers krijgen prioriteit, gevolgd door het Openbaar vervoer en de Personenwagen. Dit betekent dat de nadruk prioritair ligt op veilig wandelen en fietsen, het bannen van zwaar vervoer en doorgaand verkeer uit en het remmen van snelheid in onze straten en wijken.
Om de verkeersleefbaarheid van onze centrumstraten te verhogen, ontwikkelen we in het kader van het circulatieplan ook een parkeerplan. Daarbij gaan we op korte termijn op zoek naar locaties voor buurtparkings en (al dan niet ondergrondse) randparkings. Combinaties met betalend parkeren, bewonerskaarten en kortparkeren worden onderzocht op hun werkbaarheid. We willen werfcamionettes uit het straatbeeld halen. We gaan daarover in overleg met bedrijven en zelfstandige ondernemers, en voorzien afdwingbare reglementering.
De Vlaamse Regering zet in op basisbereikbaarheid. In het licht daarvan wordt binnen de regio de komende jaren vorm gegeven aan ons openbaar vervoersaanbod. Daarin willen we een actieve partner zijn om de ontsluiting van onze gemeente naar onder andere ziekenhuizen en bedrijventerreinen te verzekeren.

Fiets- & wandelveiligheid

Wanneer onze straten veilig zijn voor zowel 8- als 80-jarigen, zijn ze veilig voor iedereen. Dit betekent doorgedreven investeren in voetpaden en fietsveiligheid. Fietsen is gezond, goedkoop, vaak sneller en zet aan tot sociaal contact. Daarom bekijken we voortaan onze mobiliteit in eerste instantie met een fietsbril. Koning Fiets zet de toon in Zele.

Concreet

We brengen de toestand van onze voet- en fietspaden in kaart, en ontwikkelen een objectief instrument om te bepalen welke eerst aan renovatie of (her)aanleg toe zijn. Die lijst actualiseren we jaarlijks. Op basis daarvan starten we een totaalrenovatieplan en maken daar de nodige middelen voor vrij. Het comfort voor kinderwagens en rolstoelen hanteren we alvast als belangrijke maatstaf.
We betrekken geïnteresseerde Zelenaars, bijvoorbeeld in een Fietsparlement, om werk te maken van een fietsplan.
Daarin gaan we de uitdaging aan om snelle en veilige fietsverbindingen tussen het centrum en de Zeelse wijken te realiseren, en verhogen de fietsbereikbaarheid van onze voorzieningen. Onze kruispunten maken we maximaal conflictvrij.

Evolueren naar een heuse fietsgemeente vraagt – naast werken aan degelijke fietsinfrastructuur – ook investeringen in kwalitatieve fietsstallingen en sensibilisering om van kindsbeen af de fiets als eerste vervoersmiddel binnen de gemeente te kiezen. Voor verplaatsingen van minder dan 3km moet de fiets de norm worden. We hebben ook aandacht voor de verantwoordelijkheid van de fietser zelf op het vlak van verkeersgedrag, dragen van hesjes, fietsverlichting …
Onze gemeentekern wordt autoluw, maar blijft ook met de auto bereikbaar voor wie minder mobiel is, boodschappen wil doen.
We kiezen onverkort voor superveilige schoolomgevingen. We zoeken oplossingen om de schoolomgeving maximaal autovrij te maken, minstens bij het begin en het einde van de schooltijd. Daarvoor leveren we maatwerk in nauw overleg met elke Zeelse school en buurt.

Zie 2.3 en 2.4 uit het bestuursakkoord

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP