Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Markten, foren en evenementen

Gepubliceerd op  vr 13 mrt 2020


Evenementen

In deze fase van de exitstrategie zijn evenementen opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden.


Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:
• 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
• 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).


Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.


• Voor evenementen van meer dan 200 personen of op de openbare weg volstaat het om:
- Het geldende sectorprotocol toe te passen;
- Het evenement te evalueren via het Covid Event Risk Model, wanneer het CERM moet gebruikt worden (protocol CERM: https://www.covideventriskmodel.be/protocol).


• Voor evenementen tot 200 personen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:
- De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
- Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
- Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
- De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
- De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
- De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
- De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
- Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten

Eenmalige evenementen

Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.


Op de openbare weg:
- CERM is verplicht
- CERM Protocol van toepassing
- Toestemming burgemeester is noodzakelijk


Niet op de openbare weg:
Evenementen tot 200 personen:
- CERM aanbevolen
- Acht minimale regels van toepassing.


Evenementen groter dan 200 personen:
- CERM is verplicht
- CERM Protocol van toepassing
- Toestemming burgemeester is noodzakelijk

Evenementen op regelmatige basis

Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES.
Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.


Markten en kermissen

Markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.


Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.


Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
• De social distance regels worden gerespecteerd.
• Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt of de kermis bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
• Voor marktkramers en kermiskramers en hun personeel is het verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden). Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
• Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking.
• Indien eten en drinken ter plaatse bij de kraam of foodtruck wordt geconsumeerd, gebeurt dit onder dezelfde modaliteiten als voorzien voor de horeca. Take-away blijft toegelaten, bijvoorbeeld al wandelend een ijsje of een hamburger eten op de markt/kermis is perfect toegelaten.
• Er wordt een organisatie
Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn.
• Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.


Hinderpremie ambulante handelaars


De ambulante handelaars hadden tot 18 mei automatisch recht op de Vlaamse coronahinderpremie. Dit automatisme vervalt nu. Ambulante handelaars kunnen vanaf 18 mei 2020 een dagpremie van 160 euro krijgen wanneer ze niet mogen deelnemen aan de reguliere openbare markt (als abonnementhouder of als losse deelnemer). De dagpremie is ook voor ambulante handelaars die een abonnement hebben voor een standplaats op het openbaar domein (abonnement) maar deze nog niet opnieuw mogen innemen. De gemeente zal een attest kunnen uitreiken aan de ambulante handelaar. Daarmee kan de handelaar een dagpremie aanvragen bij VLAIO. VLAIO, in overleg met de VVSG, werkt momenteel een aanvraagprocedure uit, inclusief modelattest. Wij volgen dit van nabij op en informeren je zodra het modelattest en de concrete regels bekend zijn.

De premie aanvragen doe je via: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan. De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming. AFGELAST/UITGESTELD

  • Wijkraden
  • Wekelijkse markt
  • Activiteiten bibliotheek
  • Activiteiten ROTZ
  • Activiteiten De Wiek
  • Verkeerswedstrijd
  • Roparun 2020
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP