Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Interne werking

Gepubliceerd op  za 14 mrt 2020

ALGEMEEN

Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.


Is telewerk verplicht?

Ja, telewerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle functies waarvoor het mogelijk is dit te organiseren.


Wat met de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is?

Voor de functies waar telewerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een sociale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Die regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.
Indien die maatregelen niet worden nageleefd, riskeren deze bedrijven boetes bij een eerste inbreuk en in het geval van recidive in het niet in acht nemen van de social distancing maatregelen moeten zij sluiten.


Zijn deze maatregelen van toepassing voor alle sectoren en diensten?

Neen. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing voor bedrijven in de cruciale sectoren en essentiële diensten.
Echter, deze bedrijven moeten indien mogelijk ook een telewerksysteem in werking stellen en social distancing maatregelen respecteren.
Voor ondernemingen in de essentiële sectoren en waar telewerken vanuit thuis niet mogelijk is, zijn deze ondernemingen verplicht zich maximaal in te spannen om de social distancing maatregelen in acht te nemen.
De complete lijst van deze cruciale sectoren en essentiële diensten werd samengesteld en bijgevoegd aan het ministerieel besluit van 23 maart 2020. Deze ondernemingen zullen hiervan geen attest van de overheid ontvangen.


Een onderneming wenst het werk in shiften te organiseren om de social distancing te kunnen toepassen. Kan ze shiftwerk aan haar werknemers opleggen? En worden die werknemers voor die afwijkende werktijden gecompenseerd?

De ondernemingen en werkgevers moeten hun activiteit organiseren met inachtneming van de wettelijke uitzonderingsvoorschriften die voortvloeien uit de pandemie. Een onderneming kan dus een ploegensysteem opzetten om het houden van een afstand van 1,5 meter te kunnen respecteren. De COVID-19 pandemie wordt beschouwd als zijnde een ‘voorgekomen ongeval’ in de zin van de arbeidswet en het overschrijden van de arbeidsgrenzen is toegestaan. De gepresteerde uren in dit kader vallen onder de gewone overurenregeling. Er is geen bijzondere compensatie, maar het overurenregime is van toepassing.

Kan de bedrijfsleider van een KMO de verplichting opleggen aan bepaalde werknemers om het jaarlijks vakantieverlof minstens gedeeltelijk op te nemen?

Het wettelijk verlof moet in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever worden vastgelegd. Indien er geen collectieve sluiting is, dan kan de zogenaamde individuele vakantie slechts opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever (ook al kan het akkoord van de werkgever stilzwijgend zijn). Vakantie kan in dit geval nooit eenzijdig vastgelegd worden, noch door de werkgever noch door de werknemer.


Wat zijn de richtlijnen voor de bedrijven (in sectoren waar mensen niet kunnen thuiswerken, zoals een afvalverbrandingsinstallatie) waar er een COVID-19-besmetting is vastgesteld? Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?

Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.


Is het tijdens deze crisisperiode mogelijk om personeel en/of interims tewerk te stellen op zondagen en/of ‘s nachts om aan de grote vraag van de consumenten te voldoen (bv. rekken vullen, stocks ruimen, winkel desinfecteren, enz.)?

De COVID-19 pandemie kan worden beschouwd als een voorgekomen (en in zekere zin ook een dreigend) ongeval in de zin van de arbeidswet van 16 maart 1971, waardoor de arbeidsduurgrenzen kunnen worden overschreden voor het verrichten van arbeid om hier het hoofd aan te bieden. Ook nachtarbeid en zondagsarbeid zijn in dat geval toegelaten. Er mag buiten de normale roosters gewerkt worden.
De uren die in het kader van voorgekomen of dreigend ongeval gebeuren, vallen wel onder het gewone overurenregime en geeft recht op overuren (boven 9 uur per dag of 40 uur per week of lagere cao-grens). Bij prestaties op zondag en gedurende de nacht zijn wel de toeslagen vastgesteld in de sectorale cao’s of ondernemings-cao’s van toepassing.
De bedrijven en werknemers moeten hun activiteiten organiseren in functie van de maatregelen die door de overheid getroffen zijn om COVID-19 te bestrijden. Deze maatregelen zijn het gevolg van de pandemie en maken dus inherent deel uit van de notie “voorgekomen ongeval”. De nieuwe organisatorische behoeften die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van deze maatregelen of die beantwoorden aan de gevolgen van deze maatregelen worden dus ook ingegeven door een “voorgekomen ongeval”. Ook in dergelijk geval zullen werkgevers hun werknemers overuren kunnen laten verrichten, alsook laten werken buiten het normale rooster.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP