Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Internationaal

Gepubliceerd op  vr 13 mrt 2020

Binnen de EU+:
- Vanaf 15 juni heeft België de beperkingen opgeheven aan de grenzen voor alle verplaatsingen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.


Buiten de EU+:
- Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone (EU+-gebied) en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht onder voorbehoud van wijziging tot en met 7 juli en zal tegen die tijd opnieuw worden geëvalueerd.
- Vanaf 8 juli (datum indicatief) zou het mogelijk zijn om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en om te reizen naar België vanuit deze landen.


Niettemin, elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België kunnen steeds naar België terugkeren.


Het staat ieder land, met inbegrip van deze op de gepubliceerde lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vrij om quarantaine in te stellen voor reizigers die op het grondgebied aankomen of om de verplichting op te leggen te beschikken over een attest van een recente, negatieve COVID-19 test.


Een persoon die onderdaan of inwoner is van een derde land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.


Er wordt herhaald dat reizen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Wat met reizen vanuit en naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone, het Verenigd Koninkrijk of landen die niet zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken?
De EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden hebben alle niet-essentiële reizen vanuit en naar "derde landen" tijdelijk verboden.
Niettemin, mogen de volgende categorieën personen ongeacht het doel van de reis vanuit “derde landen” naar de EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden reizen:
a) Burgers van de Unie en onderdanen van derde landen die op grond van overeenkomsten tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en die derde landen, anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie, alsook hun respectieve familieleden;

b) Onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur beschikken, alsook hun respectieve gezinsleden.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:
1) Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
2) Grensarbeiders;
3) Seizoenarbeiders in de landbouw;
4) Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig;
5) Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
6) Passagiers op doorreis;
7) Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
8) Zeelui;
9) Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;
10) Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
11) Hoogopgeleide werknemers uit derde landen als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht.


De lidstaten mogen echter wel passende maatregelen nemen. Ze mogen bijvoorbeeld deze personen bij terugkeer uit een derde land waarvoor de tijdelijke beperking voor niet-essentiële reizen wordt gehandhaafd, verplichten om in zelfquarantaine te gaan, mits dat ook voor hun eigen onderdanen geldt.


Voor meer informatie gelieve de volgende website van de Europese Commissie te raadplegen: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_nl


Het is steeds noodzakelijk om deze verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten …


Het is belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er op dat moment actief zijn. Omwille van COVID-19 zijn mogelijk (nog) niet alle visumprocedures hernomen.
Tot slot krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.


Mogen zomerkampen worden georganiseerd in het buitenland?
Vanaf 1 juli 2020 is het toegelaten om zomerkampen te organiseren tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen, mits het land waar het kamp doorgaat dit toelaat. In deze landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. Het wordt sterk aanbevolen deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden.


De algemene regels voor de organisatie en het vervoer met betrekking tot zomerkampen intra-België zijn ook van toepassing voor deze kampen.


Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?
A. Wanneer u vanuit België naar het buitenland reist


Het staat ieder land vrij om quarantaine voor reizigers die op het grondgebied aankomen in te stellen. Het is daarom sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen


B. Wanneer u naar België reist van buiten de Europese Unie, de Schengenzone, Verenigd Koninkrijk of uit landen die niet zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken:


Indien een reiziger van buiten de Europese Unie, de Schengenzone of Verenigd Koninkrijk naar België komt, dient deze zich in quarantaine te plaatsen. Behalve na een verplaatsing omwille van de in vraag 1. (Wat met reizen vanuit en naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone (EU+-gebied) en het Verenigd Koninkrijk?) genoemde redenen, dan dient deze reiziger zich niet in quarantaine te plaatsen.


Met deze quarantaine wordt bedoeld:
1. De persoon zich gedurende 14 dagen in quarantaine plaatst; en
2. De persoon een verbod heeft op buitenshuis werken tijdens 14 dagen (zelfs indien hij/zij tewerkgesteld is in een essentiële sector), maar dat telewerken daarbij wel nog is toegestaan.

Worden specifieke maatregelen genomen voor de Belgische luchthavens?
De maatregelen van social distancing en de specifieke maatregelen die gelden op de luchthaven dienen gerespecteerd te worden.


- Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.


Voor verdere informatie over de geldende maatregelen, dienen de reizigers de website van de respectievelijke luchthavens te raadplegen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP