Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Bedrijven

Gepubliceerd op  vr 13 mrt 2020

Telewerk

Telethuiswerk is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, is er een maximale naleving van de regels omtrent social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

De ondernemingen, verenigingen en diensten nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de toepassing van de regels te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.
Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen. Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. De ondernemingen, verenigingen en diensten informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen. Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Mag ik samen met een collega in een bestelwagen zitten?
Je mag samen in een bestelwagen zitten als je de sociale afstand (1,5 meter) respecteert. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

Een flexibel transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen. De fysieke bescherming is belangrijk, niet het materiaal waarmee dit gebeurt.


  • Ondernemingen die het ten gevolge van de crisis moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.
  • De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zullen later uitgestuurd worden. Dit betekent dat ongeveer 1 miljard aan belastingen pas in het najaar worden ge├»nd om bedrijven niet in liquiditeitsproblemen te brengen. Vanaf de maand september worden de aanslagbiljetten OV voor bedrijven uit te sturen. Met de betaaltermijn van 2 maanden bijgeteld, betekent dat een uitstel van betaling tot quasi eind november. Dit moet wat druk van de cash flow van bedrijven de volgende maanden wegnemen.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP