Gemeente Gemeente Zele

Leegstand woningen en panden

Wat?

Als een woning minstens 12 opeenvolgende maanden niet meer bewoond wordt of als een pand gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden voor minimaal 50 % van de oppervlakte leegstaat, dan kan de woning of het gebouw door de gemeente geïnventariseerd worden als zijnde leegstaand. Als houder zakelijk recht wordt je hiervan op de hoogte gesteld en kan je in beroep gaan tegen de registratie. 

Het schrappen van de woning of het gebouw kan enkel op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als ze gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden wordt bewoond. Bij een gebouw dient meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte in gebruik te zijn volgens de functie gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden.

Jaarlijkse heffing

Indien er geen einde komt aan de leegstand, dient de houder zakelijk recht een jaarlijkse heffing te betalen vanaf 1 jaar na de datum van de administratieve akte. De heffing bedraagt € 2.500 voor elk leegstaand(e) woning of gebouw, van welk type dan ook. Het bedrag voor de volgende jaren is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: het bedrag van de belasting van het eerste jaar vermenigvuldigd met X, waarbij X gelijk is aan het aantal periodes van 12 maanden dat het gebouw en/of de woning zonder onderbreking opgenomen is in het gemeentelijk register, ongeacht of er vrijstelling van belasting is verleend. X mag niet meer bedragen dan 5.

Binnen dit kader zijn er tijdelijke vrijstellingen mogelijk, die je terugvindt in het belastingsreglement. Als je gebruik wil maken van een vrijstelling van de heffing moet je hiervoor zelf schriftelijk het daarvoor bestemde aanvraagformulier indienen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP