Gemeente Gemeente Zele

Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten worden geïnventariseerd door het departement Ruimte Vlaanderen. Als gemeente zijn we verplicht om het departement jaarlijks een recente lijst te bezorgen van bedrijfsruimten op ons grondgebied waarvan het vermoeden bestaat dat ze leegstaand en/of verwaarloosd zijn.

 

Wanneer is er sprake van leegstand of verwaarlozing?

  • Leegstand: vanaf het ogenblik dat meer dan 50 % van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief benut wordt.
  • Verwaarlozing: wanneer de bedrijfsruimte uitgesproken gebreken van algemene om beperkte omvang vertoont aan buitenmuren, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitentimmerwerk, kroonlijst, dakgoten, trappen of liften.

 

Heffing

Er dient een heffing te worden betaald in het kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris (het aanslagjaar). De heffing wordt berekend in functie van het kadastraal inkomen. Wie op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het bedrijfsgebouw moet de heffing betalen. Er worden door de gemeente tevens honderd opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing.

 

Opschorting van heffing

Onder bepaalde voorwaarden kan je opschorting van de heffing aanvragen. De heffing wordt enkel kwijtgescholden als het de bedrijfsruimte wordt geschrapt voor het einde van de opschortingstermijn of als men een verlenging of eventueel een aansluitende opschorting krijgt om andere redenen. Men mag in tussentijd niet verkopen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP