Gemeente Gemeente Zele

Julius Van Acker

Julius-Petrus-Stephanus Van Acker

Zele 13 april 1912

Ardooie 27 mei 1940

soldaat

2e linie - getracteerde compagnie K47

Jules Van Acker wordt geboren te Zele-Avermaat op 13 april 1912 in het gezin van betonmaker Theofiel en Leonie Govaert. Hij is de tweelingsbroer van Van Acker Julia (+Zele 26-02-1980). Jules heeft nog twee oudere broers: Basiel (°1900) en Mauritius (°1905).

Op 18 september 1931 vraagt hij de militieraad een jaar uitstel. Dit wordt hem toegestaan. Eind 1932 verschijnt hij opnieuw voor het wervingsbureel. Hij wordt aangeduid voor 2e linie, 2e bataljon, 8e compagnie. Hij moet zich op 31 mei 1933 melden in de Leopoldskazerne te Gent en krijgt het stamnummer 102-86472. Jules woont tijdens zijn legerdienst op Wezepoel.

Het gezin Van Acker-Govaert verhuist op 12 februari 1934 naar Langevelde. Hier bezit het gezin een kleine boerderij met bijhorende herberg.

Vader Theofiel overlijdt op 28 mei 1938. Hij is 69 jaar.

Jules is niet getrouwd en werkt een tijdje in de weverij bij Goossens Gebr. Op het ogenblik van de mobilisatie in 1939 is hij brouwersknecht bij Amelot op de Zandberg.

Bij de mobilisatie beschikte de 12de Infanteriedivisie (12Div) nog niet over C47 anti-tankkanonnen op T13 (Cie C47/T13).

Op 17 september 1939 bevindt Jules zich in De Pinte en is hij blijkbaar ingedeeld bij de compagnie getrokken C47 (zonder T13) van de 12e Infanteriedivisie. Deze compagnie staat onder het bevel van kapitein-commandant T. Van Speybroeck.

In maart 1940 wordt beslist de Cie C47/T13 op te richten. De drie regimenten (2e linie, 22e linie (Jules) en het 23e linie) van 12Div dienen personeel te leveren voor de oprichting van deze compagnie. Officieren, onderofficieren en soldaten worden uit de drie 14de Compagnies van de respectievelijke regimenten geplukt en naar Beverlo gestuurd om hun opleiding op T13 te krijgen.

Elk bataljon zware bewapening (IVde Bataljon) van een infanterieregiment beschikte over een compagnie die was uitgerust met getrokken C47mm anti-tankkanonnen. Voor dit personeel zou de omvorming tot bemanning T13 minimaal zijn aangezien ze reeds vertrouwd waren met het kanon C47mm. De Cie C47/T13 van de 12Div zou bevolen worden door Kapitein-commandant F. Brunain, compagniecommandant van 14/IV/2Li. Door gebrek aan T13 werd de Cie C47/T13 van de 12Div nooit opgericht.

Vrijdag 10 mei 1940, bij het uitbreken van de oorlog wordt Jules teruggestuurd naar zijn respectievelijke compagnie. De anti-tankkanonnen van het 4e bataljon worden zoals gebruikelijk in versterking gegeven aan de bataljons in 1e lijn. Het 4e bataljon van het 22e linieregiment staat onder leiding van majoor Kesterman. Het 22e linie neemt de noordelijke ondersector van de divisie voor haar rekening en bemant posities tussen het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in het noorden en het fort van 's Gravenwezel in het zuiden.

Jules bevindt zich volgens de kaart te Broechem (zie pijl). Hij blijft enkele dagen rustig en afwachten.

De Duitse opmars nadert op woensdag 15 mei langzaam maar zeker de Versterkte Positie Antwerpen (VPA). Het Groothoofdkwartier van Belgisch leger besluit de dag nadien om Antwerpen en de K.W.-stelling te verlaten. De 12e infanteriedivisie zal zich in de nacht van 17 op 18 mei naar een nieuwe linie tussen Terneuzen, Gent en Oudenaarde terugtrekken. In Wommelgem steekt het 22e linie het Albertkanaal over. Zo gaat de aftocht verder via Borsbeek, Edegem en zal via de militaire noodbrug te Hemiksem de Schelde oversteken. Het Waasland is bereikt. Op zaterdagmorgen 18 mei komt het 22e linie in Steendorp aan waar gekantonneerd wordt. Jules komt stilaan in zijn geboortestreek aan. Het 22e linie trekt 's avonds nog via Hogenakker, Elversele en Waasmunster richting Lokeren. Daar is Jules getuige van het bombardement op de stationsomgeving. De buurt is er zo erg aan toe dat de geplande treinreis niet kan doorgaan. Dan maar te voet naar Zeveneken en zo verder richting Gent.

Op 20 mei 1940 bereikt Jules rond 23 uur Hansbeke en vandaar gaat het verder naar Zomergem waar de manschappen worden ingekwartierd. Er ontbreken nog heel wat militairen op het appel. Er is ook een tekort aan munitie en collectieve bewapening.

Op 23 mei 1940, Jules heeft nog altijd geen schot gelost laat staan een Duitser gezien. Het 22e linie is verantwoordelijk voor de verdediging van een deel van het Afleidingskanaal van de Leie dat zich uitstrekt van de omgeving van Langestraat in het noorden tot het kanaal Gent-Brugge in het zuiden. Het 22e linie neemt het tweede echelon in. De eerste bestemming van de manschappen is Raverschootbrug aan de kanaaloever. Hier worden veldversterkingen aangelegd. Tijdens de late namiddag marcheert het 22e linie naar Bellem waar opnieuw schuttersputjes en loopgrachten worden gegraven. Het rijpe graan in de velden wordt er gemaaid om het schootsveld vrij te maken. Het 22e linie bevindt ten oosten van Drongengoed Bos en Ursel.

De dag nadien blijft het 22e linie in het 2e echelon en wacht een Duitse aanval op het afwateringskanaal af. De Duitsers slagen er in om het kanaal over te geraken. Het 22e linie van Jules wordt voorlopig bij de gevechten niet betrokken.

Op 24 mei 1940 bevindt de 12e divisie zich achter het Afleidingskanaal tussen Veldekens en Ronsele.

Tijdens de nacht van zaterdag 25 mei wordt rond 4u15 ook het 1e bataljon van het 22e linie aan de aanval toegevoegd. Het bataljon valt met zijn 3 compagnieën aan. In principe zou Jules nu met zijn C47 ondersteuning moeten bieden.

Er wordt praktisch geen vooruitgang geboekt. Pas tegen de morgen slagen de Belgen er in om de kanaaloever te bereiken. De Duitsers zitten gevangen en er worden 235 soldaten en 5 officieren gevangen genomen. De overwinningsroes is van korte duur. De Duitsers hebben hun troepen versterkt en lanceren een brede aanval langsheen het ganse kanaal.

Op maandag 27 mei 1940 worden nieuwe bevelen voor de terugtocht uitgevaardigd. De 12e divisie zal naar het gebied rond Den Hoorn (?) ten westen van Knesselare worden gestuurd. De Divisie zal voorlopig niet meer worden ingezet. Talrijke eenheden van de 12e divisie zijn echter volledig uiteengeslagen en vluchten weg in kleine groepjes. Mogelijks bevindt Jules zich ook in zo'n groepje. De ganse streek is verzadigd met Duitse eenheden.

Jules sneuvelt te Ardooie op 27 mei 1940 om 24u00. Hij ligt met een strijdmakker, mogelijks is dit soldaat Omer Van Ongeval, in stelling in een bietenveld toen beide in een bombardement dodelijk worden getroffen. Onderwijzer R. Ruysschaert uit Tiegem heeft de 2 jongens aangetroffen, doch de hulp van een bijgeroepen geneesheer uit het dorp kon niet meer baten.

In een brief, gericht aan de burgemeester van Zele, schildert de onderwijzer de omstandigheden waarin Jules Van Acker gevonden en begraven werd:

"Mijnheer de burgemeester,

Het is voor mij, ondergetekende Rudolf Ruysschaert, onderwijzer te Tiegem, een droeve plicht Ued. het volgende te melden:

Bij mijn terugkeer van 't vluchten werk ik, samen met 5 andere mannen door Duitsche soldaten verzocht 2 Belgische soldaten te begraven. Een werk van barmhartigheid ten opzichte van onze gevallen broeders, weigerden wij natuurlijk niet, hoe 't ons ook naar 't harte greep.

Vooraleer beide ter aarde te bestellen, hebben wij in bijzijn der Duitsche soldaten en op hun bevel, de idenditeit der beide gevallenen vastgesteld en hun bezit afgenomen.

Eén ervan is een inwoner uwer gemeente. Op zijn naamplaatsje, dat wij aan zijn arm gelaten hebben bij 't begraven, stond: Van Acker J. In zijn zakken vonden wij zijn identiteitskaart.

Verder vonden we nog een brief van zijn moeder, getekend L. Govaert., eenige sleutels, zijn armbandhorloge en 2,80 frank in geld.

Na een vroom gebed voor beider zielelafenis gebeden te hebben, hebben wij ons werk voleindigd en op elk graf een kruisje geplant, bekroond met den helm der gesneuvelden. Op elk kruisje hebben wij dan ook den naam en het stamnummer van de afgestorvenen geschreven, alsook de datum van overlijden: 27.5.1940.

Dit alles gebeurde te Ardooie, op 28 Mei laatstleden. Wij hebben de helden begraven, daar waar ze vielen: namelijk op het bietenveld van landbouwer Jerome Metang, dicht bij een dreef.

Hiermede meen ik, Mijnheer de Burgemeester, U ten volle ingelicht te hebben en laat het aan U over om de familie te verwittigen. Gelieve mij ook te laten weten wat ik met het op de afgestorvene gevondene moet doen.

Intusschen, Mijnheer de Burgemeester, blijk ik met de meeste achting.

Uw dienstwillige,

(get.) R. Ruysschaert, onderwijzer, Tiegem (bij Anzegem)

Op 20 augustus 1940 bevestigt het gemeente-bestuur van Ardooie het overlijden. Jules is op 27 mei 1940  rond 16u00 in de wijk Sneppe te Ardooie overleden.

Op 9 juni 1943 zond het gemeentebestuur van Ardooie naar Zele een formulier "Inventaris van de voorwerpen toebehorend hebbende aan Van Acker Jules". Hierop stond vermeld:

1 gouden bril

1 naamplaat

1 heilig beeldeken

1.75 frank in geld.

Het stoffelijk overschot wordt in 1948 naar Zele gerepatrieerd en wordt plechtig begraven op 21 juli. Sindsdien rust Jules Van Acker in het ereperk van onze gemeente.

Bronnen

COENE Frank, kaart en foto's

DE KRIJGER Freddy, bidprentje

GEMEENTEARCHIEF Zele

QUINTYN Etienne, Etienne, Tussen Pletwels en Bookhamers (Zele 1940-45), Eigen beheer (1981)

Internet

https://18daagseveldtocht.be/grote-eenheden/divisies/12de-infanteriedivisie/

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP