Gemeente Gemeente Zele

Gemeentewegen & trage wegen

Buurtwegen - gemeentewegen

Door de inwerkingtreding van het decreet gemeentewegen zijn de buurtwegen sinds 1 september 2019 gemeentewegen geworden. Ze worden dikwijls wel nog buurtweg of voetweg genoemd omdat ze zo gemakkelijk terug te vinden zijn als ze geen echte straatnaam hebben.

De voormalige buurtwegen zijn wegen die opgenomen zijn in de 'atlas der buurtwegen' van 1841. Het gaat onder meer om:

  • voetwegen
  • kerkwegels
  • veldwegen

De gemeente staat in voor het onderhoud ervan.

Verschillende buurt- of voetwegen liggen op private eigendom, maar hebben een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang, waardoor iedereen gebruik kan maken van deze wegen. Dit betekent dat deze weg altijd toegankelijk moet zijn voor het publiek. 
De eigenaar van de ondergrond van een gemeenteweg mag niets doen dat in tegenspraak is met het openbare karakter van de weg: hij mag de weg niet omploegen, versperren of bebouwen.

De gemeente voert een actief beleid om het netwerk van buurtwegen te herwaarderen wegens hun cultuurhistorische waarde en omdat zij een snelle en veilige verbinding vormen voor voetgangers en fietsers.

Een gemeenteweg kan gedeeltelijk of volledig verplaatst of opgeheven worden mits gegronde redenen en na goedkeuring door de gemeenteraad.

De atlas van de buurtwegen kan je digitaal raadplegen op de site www.geopunt.be
Meer info kan je ook vinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Klachten/meldingen over gemeentewegen kan je doorgeven via het meldingsformulier.
Wens je iets te melden over de gewestwegen Europalaan (N47), de Keltenlaan of de Gentsesteenweg (N445)? Dan kan dat via www.meldpuntwegen.be.


Trage wegen

In jouw buurt zijn vast wel voet- en buurtwegen, bospaden, jaagpaden of oude spoorwegbeddingen die een andere bestemming kregen. Misschien gebruik je deze 'trage wegen' ook als kortere en veilige weg om je te voet of met de fiets te verplaatsen naar school, werk of gewoon voor recreatie.

Het gemeentebestuur werkte samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme om de trage wegen in onze streek te behouden, te herstellen en te ontwikkelen.

Wat is een Trage Weg?

Trage wegen zijn wegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers. Trage wegen kenmerken zich ook door hun openbaar karakter: de wegjes mogen door het publiek gebruikt worden. Ze kunnen zowel door dorpskernen lopen als door velden en bossen. Soms zijn het zelfs jaagpaden.

Functies Trage Wegen
  • Veilige verbindingen naar school, naar het werk of naar de winkel
  • Ideale routes om op zondag langs te wandelen, fietsen of paardrijden
  • Een mooie kijk op het kleurrijk landschap
  • Een thuis voor vogels, kleine zoogdieren en insecten
  • Toegangs- en doorgangsweg voor landbouwverkeer
  • Rijk historisch verleden met een stukje streekgeschiedenis

De meeste van de Trage wegen van Zele vind je terug in tracés van de wandel- en fietsroutes of op het plan onderaan.

Naamgeving Trage Wegen

Omdat vele van deze wegen niet of slecht aangeduid zijn, blijven ze vaak verborgen voor de wandelaar of fietser. Daarom stelde de Werkgroep Trage Wegen vorig jaar aan de gemeente voor om een lijst van 73 historische wegen officieel te erkennen. De werkgroep straatnaamgeving van de cultuurraad bevestigde voor elk van deze wegen ofwel hun oorspronkelijke naam uit de Atlas der Buurtwegen van 1841, of kende een nieuwe naam toe om verwarring met bestaande wegen te vermijden.

Deze namenlijst werd in juni 2022 voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad.

Openbaar onderzoek

Om de namen officieel te kunnen erkennen, loopt hierover eerst een openbaar onderzoek bij de Zeelse bevolking.

Een overzicht van de namen vind je in onderstaand document. Via deze link krijg je ook de locatie van deze trage wegen te zien.

Trage wegen die een uitloop zijn van reeds bestaande officiële wegen, zullen hun naam pas dragen na het einde van de reeds bestaande weg.

Heb je een bezwaar betreft de naam van één van deze trage wegen? Dan meld je dit via een gemotiveerd schrijven per brief of mail vóór 30/07/2023.

Contact bezwaarschrift: Gemeente Zele, team secretariaat, Markt 50, 9240 Zele of secretariaat@zele.be.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP