Gemeente Gemeente Zele

Gemeenschapswacht

Gemeenschapswacht

De Zeelse Gemeenschapswachten zijn duidelijk herkenbaar aanwezig in het straatbeeld. Je herkent hen aan hun paarse uniformen. Ze zijn een laagdrempelig aanspreekpunt en vormen een brug met allerhande (gemeente)instanties.

Om hun doelstellingen te realiseren, hebben de Gemeenschapswachten vier functies: een informatie-, meldings-, preventie- en sensibiliseringsfunctie.

 1. Informatiefunctie

Ze verschaffen op verschillende manieren informatie aan de bevolking en de bezoekers van de gemeente:

 • Mondeling
 • Door het bussen van brieven en flyers over de evolutie van werken, over de buurtgebonden aanpak van overlast, ...
 • Door de verspreiding van affiches over bepaalde activiteiten (op vraag van de gemeentediensten).
 1. Meldingsfunctie

De Gemeenschapswachten functioneren ook als de ‘ogen en oren’ van de gemeentelijke en bepaalde niet-gemeentelijke diensten. Ze melden:

 • Tekorten en schade aan de bestrating, het straatmeubilair, de beplanting en de signalisatie
 • Sluikstorten en zwerfvuil op straat en in het water

Door een vlotte opeenvolging van de signalering door de Gemeenschapswachten en de herstelling of opruiming ervan door de reguliere diensten, zijn de resultaten vlug zichtbaar zodat heel wat ongenoegen en wrevel bij het publiek vermeden wordt. De Gemeenschapswachten dragen met deze functie ook bij tot de verbetering van het woon- en leefmilieu in de gemeente.

 1. Preventiefunctie

De verhoging van de sociale controle is een belangrijke taak voor de Gemeenschapswachten. Door hun permanente aanwezigheid op straat en op openbare plaatsen voorkomen zij dat mensen gemakkelijk overgaan tot hinderlijk gedrag. Hoewel ze geen enkele politionele bevoegdheid bezitten, werken hun uniform en tussenkomsten normbevestigend, preventief en corrigerend.

De Gemeenschapswachten leveren ook een grote inspanning voor de vermindering van mogelijke onveiligheidsgevoelens omdat zij dagelijks verkeerslichten, wegsignalisatie en andere controleren. 

 1. Sensibiliseringsfunctie

De Gemeenschapswachten hebben de taak om mensen bewuster te maken van bepaalde wangedragingen of handelingen. Voorbeelden daarvan zijn parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap, honden laten loslopen, hondenpoep niet opruimen en voederen van duiven. Bij de sensibilisering maken zij onder andere gebruik van flyers en affiches.

Naar taakinhoud en prioriteiten wordt de nadruk in eerste instantie gelegd op de sociale functie van de Gemeenschapswachten. De criminaliteitspreventieve functie die naar buiten uit eerder impliciet wordt gedragen, maakt er evenwel onlosmakelijk deel van uit.

Tot slot stellen zij inbreuken vast op de gemeentelijke reglementen en verordeningen in het kader van artikel 119bis §6 van de Nieuwe Gemeentewet die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties of inbreuken op de gemeentelijke retributiereglementen.

Gemeenschapswacht- vaststeller

De gemeenschapswacht-vaststeller kan (onder andere) inbreuken vaststellen op basis van het algemeen politiereglement en het politiereglement verkeer (GAS 4). Deze vaststellingen kunnen een gemeentelijke administratieve sanctie tot gevolg hebben. Voor wat betreft de gemeentelijke administratieve sancties doet de gemeente Zele beroep op de sanctionerend ambtenaren van de provincie Oost-Vlaanderen. Het zijn de provinciaal sanctionerend ambtenaren die instaan voor de behandeling van het verweer, alsook voor het formuleren van een beslissing.

De Gemeenschapswacht-vaststeller werkt rond verschillende vormen van overlast, waaronder:

 • Kleine overtredingen die een bron van grote ergernis zijn: sluikstort, overlast door dieren, aanplakkingen en folders, wildplassen e.a.
 • Foutief aanbieden van huishoudelijk afval (verkeerde recipiënt, te vroeg of te laat buitengezet)
 • Wederrechtelijke inname van het openbaar domein
 • Inbreuken inzake stilstaan en parkeren

Regelgeving:

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP