Gemeente Gemeente Zele

Dienstverlening

De sociale dienst is er voor elke burger. Je kan er een beroep op doen voor heel uiteenlopende zaken: ondersteuning en advies, financiële of andere hulp, hulp bij schulden, juridisch advies, wonen en integratie. Maximale eigen verantwoordelijkheid nemen, vergroten van je zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfrespect staan hierbij centraal.

Wil je een beroep doen op onze diensten? Wend je dan tot onze onthaalbalie, Padweg 4a. In de voormiddag, tijdens de openingsuren van de Sociale Dienst, is deze balie permanent bemand. Je kan je daar aanmelden voor een afspraak of een vrije consultatie. Op woensdag en in de namiddag is de Sociale Dienst gesloten. Je kan dan wel op afspraak langskomen. 

Nieuwe aanmeldingen kunnen via het nummer 052 45 67 18. Per e-mail kan je ons bereiken via sociale.dienst@zele.be en voor telefonisch contact gebruik je het nummer op het visitekaartje van je maatschappelijk werker.

Psyhosociale hulp

De medewerkers van de Sociale Dienst proberen een antwoord te vinden op vragen over onder andere mutualiteit, kinderbijslag, pensioen, werkloosheid … maar staan ook in voor een psychosociale ondersteuning op alle levensdomeinen. In de mate van het mogelijke word je ondersteund bij jouw probleemsituatie en indien nodig word je doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst.


Financiële hulp 

1. Recht op Maatschappelijke Integratie (leefloonwet) 
Dit is een minimuminkomen voor wie niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, niet in staat is om daar aanspraak op te maken en niet in staat is om die middelen te verwerven. Om hier aanspraak op te maken, moet je voldoen aan bijkomende wettelijke voorwaarden. 

OVERZICHT BEDRAGEN LEEFLOON Basisbedrag
op jaarbasis

Leefloon op jaarbasis op
1 januari 2023

Leefloon op maandbasis op
1 januari 2023

Categorie 1: samenwonende € 5.773,18 € 9.713,04 € 809,42
Categorie 2: alleenstaande € 8.659,78 € 14.573,16 € 1.214,43
Categorie 3: persoon met gezinslast € 11.703,23  € 19.689,96 € 1.640,83
 
2. Financiële steun
Dit is een minimuminkomen voor vreemdelingen die hun werkelijke verblijfplaats in België hebben en die geen toereikende bestaansmiddelen hebben en niet in staat zijn om die middelen te verwerven. De bedragen lopen gelijk met de hierboven vermelde bedragen voor leefloon.

3. Steun 
Je ontvangt steun als je onverwacht geconfronteerd wordt met uitzonderlijke uitgaven die het gezinsbudget uit evenwicht brengen. Het kan gaan om geldelijke steun, maaltijden, voedselbons, verschaffing van geneesmiddelen, tussenkomst in hospitalisatiefacturen, kosten voor deelname aan socio-culturele en sportieve activiteiten, … 

4. Voorschotten 
Indien je recht hebt op een wettelijke uitkering en die om een of andere reden niet of laattijdig betaald wordt. Wie daardoor financiële moeilijkheden krijgt, kan een beroep doen op de voorschottenregeling. Dit kan gaan over voorschotten op bijvoorbeeld werkloosheidsvergoedingen, kinderbijslag, pensioen, … De bedragen zullen teruggevorderd worden bij de bevoegde dienst.
 
5. Verwarmingstoelage 
Dit is een tussenkomst in de betaling van je stookoliefactuur. Deze toelage kan je het hele jaar door verkrijgen. Voor meer informatie ga naar www.zele.be/verwarmingstoelage.
 

Budgetbeheer en budgetbegeleiding

Het doel is de persoon of het gezin met financiële problemen (opnieuw) controle over het budget te geven. Na bemiddeling met de schuldeisers kan overgegaan worden tot het systeem budgetbegeleiding of budgetbeheer. Bij budgetbegeleiding worden de (maandelijkse) betalingen in overleg met de maatschappelijk werker uitgevoerd door de betrokken persoon zelf. Bij budgetbeheer worden de betalingen uitgevoerd na overleg door de maatschappelijk werker uitgevoerd die volmacht op de rekening heeft. Indien de schuldenlast te zwaar is, verwijzen wij door naar de collectieve schuldenregeling.


Lokale Adviescommissie (LAC)

De maatschappijen voor nutsvoorzieningen van elektriciteit, aardgas en water kunnen vragen om abonnees met openstaande schulden te mogen afsluiten. Dit kan pas nadat de abonnee uitgenodigd werd op de Lokale Adviescommissie. Deze commissie is een soort filter waardoor aan de hand van een rustig gesprek getracht wordt een oplossing te vinden. Er wordt in elk geval steeds onderzocht of een afsluiting vermeden kan worden.

Woningen

Gemeente Zele beschikt over sociale huurappartementen en een sociaal verhuurkantoor. Meer informatie vind je op www.zele.be/sociale-woningen.
 

Juridisch advies

De Commissie voor Juridische Bijstand organiseert in samenwerking met Gemeente Zele vanaf januari 2008 plaatselijke zitdagen waarop een advocaat gratis een eerste oriënterend advies kan verstrekken aan inwoners van Zele. Meer informatie hierover vind je hier.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP