Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Crisiswaarborg

Gepubliceerd op  vr 19 mrt 2010

Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan waarborgen, kunnen via de waarborgregeling tot 75% van de kredietverbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Deze maatregel werd door de coronacrisis uitgebreid tot bepaalde bestaande bancaire en niet-bancaire schulden.

Wie komt in aanmerking?

Zowel zelfstandigen, kmo's als grote ondernemingen kunnen van deze borg gebruik maken.

Wat komt er in aanmerking?

1. Bestaande, niet bancaire schulden

Er kan tot 75% van de kredietverbintenissen worden gewaarborgd door de Vlaamse overheid.

Het gaat over bestaande, niet-bancaire schulden, zoals Rsz- en btw-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen van méér dan 3 maanden oud (geldt als herstel bedrijfskapitaal).

Ook wie met eigen middelen een rekening heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (de regeling geldt dus voor schulden tot 12 maanden oud  of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan gebruik maken van de corona-crisiswaarborg.

De crisiswaarborg kan worden ingezet bij een krediet om bestaande niet-bancaire schulden tot maximum 12 maanden terug te betalen.

Via de gewone waarborgregeling kunnen via een gewaarborgd krediet enkel schulden tot maximum 3 maanden worden terugbetaald. De periode van 12 maanden gaat dus over de duurtijd van de facturen die via het (gewaarborgde) krediet kunnen worden terugbetaald, niet over de looptijd van het krediet zelf.

De looptijd van de financieringsovereenkomst zelf wordt niet beperkt.

De periode van 12 maanden moet worden teruggerekend vanaf de ondertekening van het kredietcontract.

Om na te gaan of een schuld al dan niet ouder is dan 12 maanden is de datum van ondertekening van de kredietovereenkomst bepalend.

Schulden die ontstaan zijn - dat wordt bepaald op basis van de factuurdatum - meer dan 12 maanden voor de ondertekening van de kredietovereenkomst zullen dus niet onder toepassing van deze crisiswaarborg kunnen worden gebracht.

2. Bestaande bancaire schulden  
  • 75 % waarborg

Ook bancaire schulden (naast leveranciersschulden) van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht, kunnen via deze crisiswaarborg gewaarborgd worden voor zover de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden. Op die manier dient de crisiswaarborg als een katalysator voor een flexibel bancair beleid naar de ondernemingen toe.

  • 50% waarborg

Daarnaast wordt de coronavirus-waarborg uitgebreid met de mogelijkheid tot een 50%-waarborg op kortetermijnkredietlijnen, op voorwaarde dat die gedurende minstens 3 maanden behouden blijven.

Berekening premie:

De premie voor de Waarborgregeling die je zal worden aangerekend is verlaagd voor deze waarborgregeling tot 0,25%.

De kostprijs van deze borg wordt berekend volgens de volgende formule: bedrag van de waarborg x duur van de waarborg in jaren x 0,25%.

De duurtijd van de waarborgregeling is beperkt tot maximum 10 jaar voor bedragen tot € 750.000.

De bestaande regeling maakt het al mogelijk om kredieten die al onder de waarborg zijn gebracht in het verleden, te verlengen, of om uitstel te vragen voor terugbetaling.

Wie gebruik wenst te maken van deze crisiswaarborg, zal aan de bank (de waarborghouder) moeten motiveren dat het gewaarborgde krediet gebruikt wordt om problemen op te lossen die het gevolg zijn van de huidige crisis.

De bank moet dat immers eveneens kunnen aantonen wanneer het dossier wordt ingediend bij PMV/z.

Hoe de ondernemer en de waarborghouder dat precies moeten motiveren, is niet vastgelegd in het wetgevend kader dat de crisiswaarborg regelt.

PMV/z veronderstelt dat de motivering zal worden voorzien in het analyseverslag of de kredietbeslissing die altijd gepaard gaat met de aanvraag van een krediet, en dus ook bij de inzet van de waarborgregeling.

Wie gebruik wil maken van deze waarborgregeling voor een overbruggingskrediet kan contact opnemen met zijn bank.

Zij beslissen na analyse of uw financiering in aanmerking komt voor dergelijke waarborg.

Deze uitbreiding loopt tot eind 2020.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP