Gemeente Gemeente Zele

Covid Safe Ticket (CST)

Gepubliceerd op  wo 27 okt 2021
Wanneer heb je je Covid safe ticket nodig? Hoe kan je de Covid Safe Ticket (CST) verkrijgen, ook als je minder computer- of smartphonevaardig bent? Iedereen die ouder is dan 12 jaar (geboortejaar 2009) kan een CST aanvragen.


Evenementen

1. Evenementen zonder gebruik van het Covid Safe Ticket

Evenementen, met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen kunnen worden georganiseerd voor maximum 50 personen binnen en 100 personen buiten, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, indien geen gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket.
De naleving van de social distancing wordt aanbevolen, en het dragen van een mondmasker is verplicht, ook tijdens het dansen.

Het is niet langer mogelijk om mits het gebruik van het CERM/CIRM en mits specifieke horecaregels af te wijken van deze maximale aantallen.
De minimale horecaregels moeten worden toegepast bij deze evenementen. De minimale regels en de protocollen van toepassing op inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, zoals hoger toegelicht onder de algemene inleiding onder dit hoofdstuk “Openbaar leven”, gelden voor het overige.

2. Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten

De maximale aantallen van 50 personen binnen en 100 personen buiten zoals hierboven bedoeld onder titel 1 kunnen voortaan enkel nog worden overschreden wanneer gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Een massa-evenement is een publiek toegankelijk evenement, zoals onder meer kerstmarkten, winterdorpen en sportieve wedstrijden.

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten bij massa-evenementen en proef- en pilootprojecten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

 • De uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • De uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • De uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • De uitbater zorgt voor een goede verluchting;
 • De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • Het personeel draagt een mondmasker;
 • De klanten, wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten, dragen een mondmasker.

Voor meer informatie, kan u de FAQ Evenementen van het Coronacommissariaat hier raadplegen.


3. Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten zijn toegelaten, het gaat om een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.
Onder meer in de volgende gevallen kan dus geen sprake zijn van een private bijeenkomst:
- De uitnodiging kan worden verkregen op initiatief van de genodigde;
- De uitnodiging kan worden verkregen na de start van de bijeenkomst;
- De uitnodiging kan worden verkregen door personen die geen enkele band met de organisator kunnen aantonen.

Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 50 personen.
Private bijeenkomsten mogen buiten worden georganiseerd voor een maximum van 100 personen.
Het dragen van het mondmasker is in dit geval niet verplicht. Er geldt geen aanbeveling tot social distancing, dansfeesten zijn in dit kader toegelaten. De horecaregels (inclusief het dragen van een mondmasker) zijn van toepassing op professionele horeca-activiteiten bij dienstverlening aan huis en bij private bijeenkomsten.
De maximale aantallen van 50 personen binnen en 100 personen buiten mogen worden overschreden op voorwaarde dat de aanwezigen een mondmasker dragen, dat de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 zodra dit het toelaat, en dat de organisator de aanwezigen daarvan voorafgaand informeert.
Indien de private bijeenkomst plaatsvindt in een discotheek of een dancing is het gebruik van het CST derhalve wel verplicht aangezien de toegang tot een discotheek of dancing enkel mogelijk is met gebruik van het CST.
Het is ten zeerste aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan. Het is aangeraden om de basisprincipes te respecteren bij alle sociale contacten.


4. Burgerlijke huwelijken, uitvaarten, erediensten en ceremonies

In de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening en de publiek toegankelijke ruimten van de overheidsgebouwen geldt de mondmaskerplicht.

In de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening, geldt de mondmaskerplicht behalve:

 • wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang;
 • om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve eredienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve eredienst.


5. Ambulante activiteiten

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.
Tijdens alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bezoekers. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.


Elke markt of kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
 2. De markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de horecaregels;
 3. Wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke in en uitgangen;
 4. De uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijn de social distancing gerespecteerd wordt tussen de verschillende gezelschappen;
 5. De geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht.
  Een markt of kermis kan weliswaar ook georganiseerd worden als massa-evenement met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). In dat geval gelden de modaliteiten van die toepassing zijn op massa-evenementen, en niet de bovenstaande specifieke regels met betrekking tot markten en kermissen.
  Deze regels zijn niet van toepassing op kerstmarkten en winterdorpen. Deze worden beschouwd als evenementen en moeten de regels van toepassing op evenementen respecteren.

 

Hoe aanvragen

Digitaal
De handigste manier is via CovidSafeBE-applicatie op je smartphone. Daarvoor heb je jouw identiteitskaart, pincode en een kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel, zoals itsme. Je vindt in de app je certificaten die je kan downloaden en bewaren. Voor minderjarigen moet een ouder instaan om de coronapas digitaal via itsme te kunnen opvragen. De minderjarige geeft het gsm-nummer op van een ouder, die dan in de itsme-app toestemming geeft, zodat het kind de coronapas kan downloaden.
 
Je kan het CST ook gratis digitaal opvragen op MijnBurgerprofiel, MijnGezondheid.be of MyHealthViewer. Daar kun je je coronapas ook downloaden als pdf en afdrukken. Je hebt opnieuw een digitale sleutel zoals itsme nodig, of je identiteitskaart met pincode en een kaartlezer.

Telefonisch
Het is ook mogelijk om een papieren versie te krijgen. Bel naar het nummer 078 78 78 50 op weekdagen van 9 tot 19 uur.

Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van een week. Dat betekent ook dat dit niet kan voor een coronapas op basis van een negatieve test, omdat die geldigheid minder lang is dan de tijd dat je coronapas onderweg zou zijn. Het Covid Safe Ticket is identiek aan het Europees Coronacertificaat. Als je al beschikt over dit certificaat, hoef je dus geen bijkomend document aan te vragen, tenminste als het nog geldig is.
 
Via gemeente
Lukt het je zelf niet? Kom dan gerust langs in het gemeentehuis (Markt 50), de bib (Lokerenbaan 41) of het Lokaal Dienstencentrum De Welle, Koevliet 3 en vraag hulp aan de balie.

Meer info
https://covidsafe.be/
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP