Gemeente Gemeente Zele

Besluitvorming

De voorbije jaren werd intensief gewerkt aan een plan dat bepalend is voor de leefbaarheid van onze gemeente. Dit overzicht geeft een duidelijk beeld van het besluitvormingsproces tot nu toe.

05/2018 | De gemeenteraad keurt de krachtlijnennota Groene Stroom goed. Daarin staan in algemene bewoordingen de principes opgesomd voor de toekomstige ontwikkeling van Zele.

Krachtlijnennota Groene Stroom
02/2019 | In het bestuursakkoord van de bestuursmeerderheid wordt expliciet melding gemaakt van de noodzaak aan een nieuw circulatie- en parkeerplan. De veiligheid van fietsers en wandelaars volgens het STOP-principe staat centraal, net als het bannen van zwaar en doorgaand verkeer, het remmen van snelheid en het creëren van superveilige schoolomgevingen.

Zie 2.3 en 2.4 uit het bestuursakkoord.
12/2019 | De ambitie van het bestuursakkoord wordt verankerd in het meerjarenplan onder doelstelling 2.4 tot 2.7.

Zie 2.4 tot 2.7 op pagina 9 van het meerjarenplan.
01/2020 | Na de goedkeuring van de opdracht voor een mobiliteitsstudie door de gemeenteraad, wordt Vectris aangeduid als expertisebureau. Aan de hand van ANPR-metingen en parkeeronderzoek, wordt het verkeersgedrag van de Zelenaar in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een nieuwe verkeerssysteem ontworpen.

Gemeenteraadsbesluit mobiliteitsstudie

08/2020 | Aankoop van de site Friswit op de Dendermondebaan. Het gemeentebestuur grijpt de kans om dit braakliggend stuk grond te verwerven en er een nieuwe brandweerkazerne te bouwen. Dit biedt de mogelijkheid om de parkeerorganisatie in de kern grondig te hertekenen. De huidige brandweersite in de Poststraat wordt een randparking voor de Markt. Verblijfsparkeren zal voortaan dus meer aan de rand van de kern gebeuren, niet langer centraal op de Markt. De parkeerplaatsen op de Markt worden daardoor maximaal voorbehouden aan klanten van onze handelaars.

01/2021 | In de gemeenteraadscommissie mobiliteit wordt het participatietraject over het mobiliteitsplan besproken. Het traject verloopt in verschillende fasen:

  • de oprichting van een Verkeersplatform waarin een 50-tal Zelenaars zullen betrokken worden bij het studiewerk van Vectris,

  • de Zeelse Wijkraden waarbij een voorkeurscenario aan de Zelenaar wordt voorgelegd,

  • het inwinnen van het advies van de veiligheidsdiensten en relevante adviesraden.

07/2021 | De gemeenteraad keurt het bestek voor de ontwikkeling van een visie op de Zeelse pleinen en centrumstraten goed. Ook het ontwerp voor de herinrichting van de Markt behoort tot de opdracht.

Gemeenteraadsbesluit pleinenroute en dorpshart

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP