Gemeente Gemeente Zele

Adreswijziging

Kom je in Zele wonen? Of verhuis je binnen Zele? Dan moet je hiervan aangifte doen uiterlijk 8 dagen nadat je in je nieuwe woning ingetrokken bent.

De procedure verloopt als volgt:

 • Je geeft je adreswijziging door. Dit kan aan onze loketten of via ons digitaal loket.
 • De wijkinspecteur komt langs en stelt je nieuwe woonplaats vast.
 • Wij schrijven je in op je nieuw adres.
 • Je ontvangt een uitnodiging om je adres op je identiteitskaart te laten aanpassen.

Denk eraan om zelf de volgende instanties op de hoogte te brengen van je verhuis:

 • de kabelmaatschappij, de nutsbedrijven, jouw ziekenfonds, sociale verzekeringskas, kinderbijslagfonds, jouw telefoonmaatschappij, jouw werkgever 
 • de werkwinkel, bij werkloosheid 
 • de RVA, bij werkloosheid 
 • je uitbetalingsinstelling, bij werkloosheid 
 • je pensioenkas, als je pensioengerechtigd bent
 • je verzekeringsinstellingen, je bankinstelling 
 • de distributiemaatschappij(en) van de dagbladen en tijdschriften waarop je geabonneerd bent, de verenigingen waarvan je lid bent
 • de post 
 • vraag tijdig een verkeersverbod aan voor je voorhuis. Je staat zelf in voor het plaatsen van tijdelijke verkeersborden. Je kan hiervoor terecht bij Team Infrastructuur en Mobiliteit

Verhuis je naar een andere gemeente? Dan moet je dit in je nieuwe gemeente doorgeven.

Procedure

De aangifte van jouw adreswijziging kan je persoonlijk doen aan het loket of online via e-loket.

Verhuis je met heel het gezin? Dan volstaat het dat een van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

online aanvragen

Uitzonderingen

 1. Je hebt geen aangifte gedaan van je verhuizing

 Aankomst in de gemeente of verhuizing binnen de gemeente

Als je je in een gemeente hebt gevestigd zonder hiervan aangifte te doen binnen de gestelde termijn, zal het college van burgemeester en schepenen van je nieuwe gemeente je ambtshalve inschrijven zodra het daar kennis van krijgt (na tevergeefs uit te nodigen om aangifte te doen van jouw verhuizing). 

Vertrek naar een andere stad of gemeente:

Als je vertrek vastgesteld wordt door de gemeente die je hebt verlaten en als het onmogelijk is om je op te sporen, zal het college van burgemeester en schepenen van je vorige verblijfplaats je ambtshalve uit de registers schrappen. Dat heeft als gevolg dat je administratief niet meer in regel bent en dat je identiteitskaart ongeldig wordt. 

 1. Referentieadres 

Een referentieadres is het adres van een natuurlijk persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waarop, met de toestemming van laatstgenoemde, iemand zonder verblijfplaats is ingeschreven.

 Volgende personen zonder vast adres kunnen een referentieadres hebben: 

 • bewoners van een mobiele woning (schippers, kermisreizigers, ...) 
 • mensen zonder voldoende bestaansmiddelen 
 • mensen die als tijdelijk afwezig worden beschouwd, namelijk: 
  • mensen die om beroepsredenen gedurende maximaal 1 jaar een bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het land of in het buitenland 
  • militairen in Duitsland of naar het buitenland gedetacheerd 
  • Belgische diplomatieke ambtenaren, technisch personeel van diplomatieke missies en consulaire beroepswerknemers 
  • personeel van de coöperatie met ontwikkelingslanden voor de duur van hun opdracht

De vaststelling van een referentieadres veronderstelt niet alleen het akkoord van de persoon die op dat adres is ingeschreven, maar ook de garantie dat die persoon de post van de tijdelijk afwezige zal ophalen en doorsturen naar de geadresseerde. Begrippen als 'inschrijving zonder adres' of 'rechtsbevolking' zijn niet meer van toepassing en worden vervangen door een referentieadres. 

 1. Mobiele woningen 

 Mobiele woningen zijn schepen, woonwagens en caravans of andere gelijkaardige verplaatsbare onderkomens. Als je in een dergelijke woning verblijft, word je ingeschreven op een referentieadres of in de gemeente waar je ten minste 6 maanden per jaar verblijft (met uitsluiting van campings). 

 1. Onbewoonbaarverklaring

Als je vraagt om je in te schrijven in een gebouw waarin permanente bewoning niet is toegelaten wegens de veiligheid, gezondheidsredenen, urbanisme of ruimtelijke ordening, word je voorlopig ingeschreven in de bevolkingsregisters. Deze voorlopige inschrijving neemt een einde zodra je de woning hebt verlaten of er een einde wordt gesteld aan de onrechtmatige toestand. Deze voorlopige inschrijving houdt geen legalisering in van de situatie en stelt je niet vrij van je strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Wat meebrengen?

Als je de uitnodiging van het gemeentebestuur hebt ontvangen, breng je de volgende zaken mee naar het loket:

 • De identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn.

Opgelet: Om je adres op de chip van jouw identiteitskaart te laten wijzigen, heb je de pincode nodig.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP